Motion till Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg angående utvecklad kollektivtrafik

Argumenten för att utöka kollektivtrafiken i samhället är många:
Miljöaspekter, trafiksäkerhet, samhällsekonomi och tillgänglighet

Kollektivtrafiken i Västmanland är numera indelad i olika zoner när det gäller att fastställa biljettpriser. Det betyder att det är samma biljettpris att åka kollektivt inom kommunen som att åka inom hela zonen. Biljettpriset från Färna/Riddarhyttan/Baggbron till Krylbo är 40:- för enkel resa. Priset för att åka inom kommunen från Färna/Riddarhyttan/Baggbron till Skinnskattebergs centralort är också 40:-. Vill man åka kollektivt från Skinnskattebergs station till Aspebäckens företagsby (fd Folkhögskolan) – alltså inom tätorten – är det samma sak, 40:- enkel biljett. Denna prissättning uppmuntrar inte till ökat kollektivtrafikåkande. Jag anser att möjligheterna och kostnaderna för att införa gratis kollektivtrafik inom Skinnskattebergs kommun alternativt införa lägre biljettkostnader för kollektivtrafikresor inom kommunen, ska utredas.

I andra kommuner finns flexlinjer under vissa tider på dagen. Dessa linjer är anropsstyrda, och går mellan vissa “flexpunkter” (hållplatser). Jag anser att möjligheterna och kostnaderna för att införa en flexlinje inom Skinnskattebergs kommun, ska utredas.

På samma sätt som större kommuner och städer har ”stadstrafik” borde vi i Skinnskatteberg ha en väl utvecklad kollektiv ”kommuntrafik” till gagn för våra medborgare.

Jag föreslår därför härmed
– att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett genomarbetet underlag som belyser möjligheterna och kostnaderna för att utveckla kollektivtrafiken i Skinnskatteberg utifrån intentionerna i denna motion.

Lars Andersson
Kommunfullmäktigeledamot (s)