Riva och bygga nytt bör utredas!

Har tillsammans med Lena Lovén Rolén skrivit en insändare som vi skickat till lokalpressen

Kommunens hyreshus på Klockarberget i Skinnskatteberg är i mycket dåligt skick och behöver genomgå en grundlig renovering. Kostnaderna för denna renovering är beräknad till 9,6 miljoner kronor och då är inte kostnaderna för bl a el, ventilation och renovering av stammar för kök och badrum inräknade.

De borgerliga, med moderaterna i spetsen, har nyligen klubbat igenom ett förslag i Tekniska Utskottet som går ut på att förvaltningen ska få i uppdrag att påbörja ett försäljningsförfarande av fastigheten. Kommunstyrelsen skall behandla detta ärende vid kommande kommunstyrelsemöte den 10 april.

En mäklare har värderat huset till ca 4 miljoner. Här krävs realism och ansvar. Tror vi att en ny eventuell ägare kommer att satsa stora summor på ett bostadshus i Skinnskatteberg eller bara hyra ut det så länge det går?

Vi socialdemokrater har ett annat mera framtidsinriktat och ansvarsfullt förslag. Vi anser inte att fastigheten skall säljas. Vi vill att kommunstyrelsen skall besluta att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att riva byggnaden för att därefter uppföra ett nytt modernt bostadshus.

Ett nytt, energisnålt flervåningshus med olika storlekar på lägenheterna, med hiss och moderna planlösningar skulle vara ett fint tillskott till kommunens bostadsbestånd. Tomten är centralt belägen och skulle vara ett attraktivt bostadsalternativ för många.

Vi tror på Skinnskattebergs framtid!

Lena Lovén Rolen (s)
Lars Andersson (s)
Skinnskatteberg

Höst i Karlstad

Gustaf Fröding har fått ett nytt öga
Han ser ut över torget

Britta, Kajsa och Tilda har svarta kläder,
svart hår och svarta blickar

Bälgspelen är borta
hörlursmusiken individuell

Domkyrkan är låst, men Klarälven
flyter som vanligt stilla ut i Vänern

 
——————————————————————————-

 

Denna dikt fick jag till min glädje nyligen publicerad
i den finska kulturtidskriften Ad Lucem nr 3 2017

Alliansen i Skinnskatteberg är inte trovärdig

Under senaste kommunfullmäktigesammanträdet i Skinnskatteberg gjorde Allianspartierna en kovändning i en förtroendefråga som jag finner mycket anmärkningsvärd. Varför? Läs och begrunda!
Texten är idag inskickad till Fagersta-Posten som insändare. Som följare av min blogg får du här läsa min text redan nu:

Märkliga saker hände vid Kommunfullmäktiges sammanträde i Skinnskatteberg den 5:e juni.

Under punkt 8 på dagordningen ”Fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen för år 2016” hade en näst intill enig kommunstyrelse i sin beredning föreslaget följande formulering som ett svar på tre av revisorernas kritik:
”Vi delar synpunkten att kommunstyrelsen har brustit i ledning, styrning och kontroll vad gäller Skolinspektionens granskning avseende skola och förskola. Kommunstyrelsen har efter föreläggande vidtagit omfattande åtgärder för både huvudman och verksamhet, svarat och skickat in erforderliga dokument till Skolinspektionen den 28 april”.

Från min utgångspunkt kändes det riktigt och rätt att kommunstyrelsen lyssnade på den kritik som de tre revisorerna påtalat, idkade ett slags klädsam självkritik och jag utgick givetvis från att kommunfullmäktige skulle gå på det förslag som presidiet hade formulerat efter att ha hört kommunstyrelsen:
Nämligen:
-att kommunfullmäktige skulle rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen då man har brustit i styrning, ledning och kontroll i dess hantering av brister i skola och förskola som framkommit vid Skolinspektionens granskning
samt
-att bevilja kommunstyrelsen och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet.

Två av revisorerna ansåg märkligt nog inte att någon kritik behövde riktas mot kommunstyrelsen.

I samband med att detta ärende skulle avhandlas fick ej de KF-ledamöter som också sitter i KS medverka i diskussion och beslut på grund av jäv, närvarande ersättare blev tjänstgörande.

Döm av min stora förvåning när talespersonen för Alliansen, Vanja Leneklint, yrkar att KF inte skall rikta någon anmärkning mot KS. Vanja Leneklint yrkade detta utan att argumentera för sitt yrkande. Alliansen hade alltså gjort ett lappkast och bytt ståndpunkt.
Självkritiken från Alliansen var som bortblåst.

Eftersom kritiken från revisorerna handlade om brister i ledning, styrning och kontroll, samt att KS brutit mot bestämmelser i skollagen och utsatt kommunen för ekonomisk risk alldenstund föreläggandena förenats med ett vite på 900 000 kronor hade det givetvis varit på sin plats att ge KS en anmärkning.

Alliansens tvärvändning i denna fråga är för mig totalt obegriplig och det skulle vara intressant att höra hur ledande representanter för Skinnskattebergs allianspartier förklarar detta.

Trovärdigt är det inte.

Lars Andersson (s)
Fullmäktigeledamot och numera ersättare i Kommunstyrelsen

Motion till Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg angående utvecklad kollektivtrafik

Argumenten för att utöka kollektivtrafiken i samhället är många:
Miljöaspekter, trafiksäkerhet, samhällsekonomi och tillgänglighet

Kollektivtrafiken i Västmanland är numera indelad i olika zoner när det gäller att fastställa biljettpriser. Det betyder att det är samma biljettpris att åka kollektivt inom kommunen som att åka inom hela zonen. Biljettpriset från Färna/Riddarhyttan/Baggbron till Krylbo är 40:- för enkel resa. Priset för att åka inom kommunen från Färna/Riddarhyttan/Baggbron till Skinnskattebergs centralort är också 40:-. Vill man åka kollektivt från Skinnskattebergs station till Aspebäckens företagsby (fd Folkhögskolan) – alltså inom tätorten – är det samma sak, 40:- enkel biljett. Denna prissättning uppmuntrar inte till ökat kollektivtrafikåkande. Jag anser att möjligheterna och kostnaderna för att införa gratis kollektivtrafik inom Skinnskattebergs kommun alternativt införa lägre biljettkostnader för kollektivtrafikresor inom kommunen, ska utredas.

I andra kommuner finns flexlinjer under vissa tider på dagen. Dessa linjer är anropsstyrda, och går mellan vissa “flexpunkter” (hållplatser). Jag anser att möjligheterna och kostnaderna för att införa en flexlinje inom Skinnskattebergs kommun, ska utredas.

På samma sätt som större kommuner och städer har ”stadstrafik” borde vi i Skinnskatteberg ha en väl utvecklad kollektiv ”kommuntrafik” till gagn för våra medborgare.

Jag föreslår därför härmed
– att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett genomarbetet underlag som belyser möjligheterna och kostnaderna för att utveckla kollektivtrafiken i Skinnskatteberg utifrån intentionerna i denna motion.

Lars Andersson
Kommunfullmäktigeledamot (s)

Halvtid – september 2016

Halva mandatperioden har nu gått. Om två år är det val igen. Vi socialdemokrater styr inte längre Skinnskattebergs kommun, men vi för en ansvarsfull oppositionspolitik. Lena Lovén Rolén är numera vår talesperson och frontfigur, tillika vår kommunalrådskandidat vid valet hösten 2018.

Jag vill här redovisa tre frågor som vi har drivit under de senaste två åren i linje med vårt valmanifest från hösten 2014:

1. Bostadsfrågan!
Vi har lagt en motion till kommunfullmäktige som går ut på att kommunen måste ta sitt ansvar och se över möjligheterna att bygga flera bostäder i Skinnskattebergs kommun. Allianspartierna, som nu styr kommunen, ville avslå motionen i Kommunfullmäktige och Carina Sandor – kommunstyrelsens ordförande – hävdade att den privata marknaden skulle ta sitt ansvar och bygga. Eftersom alliansens stödparti SD inte var närvarande vid det fullmäktige som behandlade vår motion så antogs motionen. Tyvärr har utredningen om bostadsbyggandet dragit ut på tiden, men nu finns ett underlag från förvaltningen som handlar om ev kommande bostadsbyggande!
Vi socialdemokrater tar denna fråga på allvar och kommer att driva den vidare.

2. Utemiljön – Ny lekplats!
Vi socialdemokrater bidrog till att medel avsattes i årets budget för att göra en stor lekplats i Skinnskatteberg. Detta är nu på gång, men vi hade i vårt remissvar ett annat förslag till placering. Närmare centrum, på grönytan vid Sotvretsvägen. Dessutom ville vi att lekparken skulle vara attraktiv för olika åldrar, inte enbart för barn.

3. Skolans utveckling
Inom kommunstyrelsen har våra s-politiker varit aktiva med att följa upp arbetet med skolans utveckling, bevaka regeringens satsningar på skola och omsorg så att dessa satsningar skall komma Skinnskatteberg till del. Det ökade antalet barn som kommit till Skinnskatteberg som ensamkommande flyktingar eller med sina föräldrar för att söka asyl har ställt stora krav på skolan. Vi jobbar för att resurser skall finnas så att skolan blir bra för alla.

Vi kommer att fortsätta vara aktiva som oppositionsparti och hoppas givetvis att detta skall bära frukt om två år och att Skinnskatteberg återigen då kan få en kommunledning som leds av socialdemokrater.

Nu tar jag ett steg tillbaka

Vid Arbetarekommunens årsmöte i Skinnskatteberg i går valdes Lena Lovén Rolén enhälligt att bli socialdemokraternas kandidat till kommunalrådsposten inför kommunvalet 2018.

Lena tar härmed över rollen som socialdemokraternas frontfigur här i Skinnskatteberg efter mig. Jag aviserade redan innan jul att jag hade för avsikt att ta några steg tillbaka inom politiken i Skinnskatteberg. Och nu sker det. Det känns rätt och det känns bra. Efter snart åtta år som partiets ansikte utåt är det nu dags att lämna över stafettpinnen till någon annan. Arbetarekommunen har gjort ett bra val när Lena Lovén Rolén nu tar denna roll.

Lena är sedan valet 2014 ledamot i kommunstyrelsen och dess ledningsutskott. Hon har varit aktiv i politiken i Skinnskatteberg i ca 10 år och har tidigare varit ordförande i barn- och utbildningsutskottet. Lena har efter årsmötet ett samlat parti bakom sig och åren fram till valet kommer att bli spännande att följa.

Rent praktiskt innebär detta att Lena nu blir gruppledare för socialdemokraternas ks-grupp och också partiets talesperson utåt.
Rent formellt kommer Lena att väljas till kommunstyrelsens andre vice ordförande vid kommunfullmäktige i april och därmed ingå i kommunstyrelsens presidium.

Jag önskar Lena stort lycka till!

LenaLR låg uppl

Foto: Benny Blomqvist.

Ett pressmeddelande har skickats till media.

Tömde bilderna i telefonen för ett tag sen…

Konsum i Brekken
Konsum i Brekken

I höstas gjorde jag och sambon en dagsutflykt från Funäsdalen till Röros i Norge. Denna bild tog jag i Brekken. Wikipedia berättar att ”Brekken är en by i Norge tillhörande Røros kommun i Sør-Trøndelag fylke.” Antalet invånare anges inte. Men byn är inte stor. Förutom kyrkan finns en Konsumbutik, en bankfilial och en bensinstation. Brekken ligger efter väg nr 31 som slingrar sig fram i ett vackert landskap. Varning för kor och färistar efter riksvägen!

Funderade redan när jag tog bilden på hur det kan vara sådan skillnad på Norge och Sverige. Varför försvinner Konsumbutikerna på många små orter runt om i Sverige och varför ”lever” den norska landsbygden på ett helt annat sätt?

Svaret är antagligen att i Norge har man under många år fört en helt annan landsbygdspolitik än i Sverige! Är norrmännen dessutom mera medvetna kooperatörer, kan man undra?

God fortsättning på det nya året!

Två motioner om säkerhet i trafiken

Till kvällens kommunfullmäktige 23/11 -15 har jag lämnat in två motioner som handlar om ökad trafiksäkerhet i Skinnskatteberg.

Motion (1)
till Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg
angående övergångsställe vid Allaktivitetshuset Sture

Allaktivitetshuset Sture är beläget på den sydvästra sidan av Köpingsvägen. Skinnskattebergs kommun har en ungdomsverksamhet under kvällstid i lokalerna, och på torsdags- och fredagseftermiddagar arrangeras en fritidsklubb för barn i mellanstadieåldrarna.

För att ta sig till och från Allaktivitetshuset måste barnen och ungdomarna passera Köpingsvägen.
Eftersom det inte finns något övergångsställe i direkt anslutning till Allaktivitetshuset utsätts barn och ungdomar för trafikfara när de skall passera Köpingsvägen.
Många bilar och mycket tung trafik åker på denna väg.

Jag vet att denna fråga har diskuterats i olika sammanhang och på olika nivåer under flera år, men hittills har det inte varit möjligt att få till ett övergångsställe av olika orsaker.

Jag vill med denna motion nu föreslå
– att en trafiksäker lösning jobbas fram och verkställs, så att barn och ungdomar kan passera Köpingsvägen på sin väg till och från Allaktivitetshuset Sture, utan att utsättas för trafikfara.

Lars Andersson
Andre vice ordförande i Kommunstyrelsen (s)

Motion (2)
till Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg
angående gång- och cykelbana utmed Köpingsvägen

I samband med revideringen av hastighetsbegränsningarna i tätorten för att par år sedan diskuterades fördelarna med att anlägga en gång- och cykelbana utmed Köpingsvägen. Inga beslut togs den gången.

Köpingsvägen – genomfartsleden genom samhället – har förutom personbilstrafik och kollektivtrafik, mycket tung lastbilstrafik på väg till och från ortens industrier.
Det skulle vara mycket värdefullt för trafiksäkerheten i Skinnskatteberg om en gång- och cykelbana anlades från Kulturhuset Korpen/ Klockarbergsskolan parallellt med Köpingsvägen på nordöstra sidan, ner till Masmästarvägen. På detta sätt skulle gående och cyklister inte behöva gå/cykla i direkt anslutning till fordonstrafiken på Köpingsvägen.
Trafiksäkerheten skulle öka betydligt.

Jag föreslår därför
– att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i upprag att ta fram ett genomarbetet underlag som belyser möjligheterna och kostnaderna för att anlägga en gång- och cykelbana utmed Köpingsvägen från Korpen/Skolan fram till Masmästarvägen.

Lars Andersson
Andre vice ordförande i Kommunstyrelsen (s)

Förhoppningsvis kommer Kommunfullmäktige efter att motionerna är beredda, ställa sig bakom dessa förslag, så att trafiksäkerheten i tätorten ökar!

Handikappanpassad brygga i Nedre Vättern!

I en motion till fullmäktige i Skinnskatteberg, från två vänsterpartister med en rad olika förslag om satsningar efter strandpromenaden med mera, finns ett förslag som jag anser att kommunen skall titta närmare på. Det handlar om att anlägga en brygga ut i sjön Nedre Vättern för allmänheten.

Bryggan skall vara anpassad för funktionshindrade och placeras på ett ställe så att den lätt nås från centrum av samhället, förslagsvis någonstans nedanför Brasgränd. Bryggan skall göras stabil och säker och kunna användas för picknickstunder, mete, avkoppling mm

Utifrån dessa tankar vill jag att Tekniska utskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta
– att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag med ekonomisk kalkyl vad det skulle kosta att anlägga en handikappanpassad brygga i Nedre Vättern.

Lars Andersson
ledamot i Tekniska utskottet
lars.andersson@riddarhyttan.nu

Låt oss bygga flera hyresrätter i Skinnskattebergs kommun – en motion

Följande motion har jag lämnat till Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg vid sammanträdet den 27 april. I vår handlingsplan inför valet i september 2014 lovade vi socialdemokrater att titta på möjligheterna till bostadsbyggande i Skinnskatteberg under denna mandatperiod. Så här ser vår motion ut:

Skinnskattebergs kommun ska vara en attraktiv kommun som människor vill verka och bo i – så säger vi i kommunens vision. Samtidigt vet vi att det finns en stor efterfrågan på bostäder och lägenheter i i kommunen. Skinnskattebergs kommun har ambitionen att invånarantalet skall växa, men i dagsläget är kommunens lägenheter välfyllda och för första gången har en kö till kommunens lägenheter upprättats. De privata hyresvärdarna och bostadsrättsföreningarna rapporterar också om välfyllda hus. Flera lägenheter behövs alltså i kommunen.

Vi behöver fler lägenheter av olika kategorier, både för att arbetande i kommunen ska kunna bosätta sig här, men också för att ungdomar ska kunna bo kvar i Skinnskatteberg när de lämnar föräldrahemmet. Äldre personer som inte vill eller orkar bo kvar i sina villor skall också ha möjlighet att flytta till attraktiva lägenheter. Ett ökat antal lägenheter gör att en rotation på bostadsmarknaden sker och att även tillgången på bostadsrätter och villor ökar.

Samtidigt som vi vet att det pågår ett arbete med att ta fram en underhållsplan för kommunens befintliga hyresbostäder vill vi med denna motion väcka frågan om att utreda möjligheterna att bygga nya hyreslägenheter som passar både yngre och äldre i kommunen. Mindre och medelstora lägenheter med rimlig hyra ska prioriteras. Bostadsproduktionen ska ske på ett miljövänligt sätt och med låg energiförbrukning.

Byggnation av nya hyreslägenheter skulle både kunna ske helt centralt i tätorten på tomtmark som kommunen äger och/eller i t ex sjönära läge vid Krabovägen, som pekas ut som LIS-område i översiktsplanen. Eventuellt kan givetvis även andra platser vara möjliga.
Det är viktigt att kommunen prövar om statliga bidrag kan utgöra en möjlighet till finansiering för denna typ av byggnation. En rimlig nivå kan vara att ca 30 lägenheter byggs inom de närmaste åren av kommunen i Skinnskattebergs tätort.

Med utgångspunkt från intentionerna i denna motion vill vi

– att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett genomarbetat underlag så att beslut i KF om att nya hyreslägenheter skall byggas, av kommunen inom de närmaste åren, kan fattas av fullmäktige senast i juni 2016.

För Socialdemokraterna i Skinnskatteberg
/ Lars Andersson

Blev du långlaten? 3.0

Runt om i Sverige blir man olika saker om man sover längst på morgnarna under påskveckan. Här kommer en liten sammanställning av vad man blir i Riddarhyttan med omnejd. Jag har publicerat denna lista tidigare i min blogg, nu kommer den igen med några uppdateringar. Min sambos far, Sven Källberg, är huvudkällan till dessa faktauppgifter. Sven dog i juli 2013.

En anledning till att jag publicerar detta blogginlägg igen är också att många google-sökningar hittar min blogg just när sökningen är ”långlaten”, och imorgon är det ju just Långfredag!
Håll till godo!

Söndag – Palmoxen
Måndag – Svulten
Tisdag – Feten
Onsdag – Askfisen
Torsdag – Skärskumpen alt. Kråklorten
Fredag – Långlaten
Lördag – Äggskäppa alt. Stäckukött
Söndag – Påskloska
Måndag – Andagstoska
Tisdag – Tredjedag knös
Onsdag – Fjärdedag Stjärtfjärding

Noteringar i tidigare kommentarer:

  • Den som blev Fjärdedag Stjärtfjärding fick tömma dasset när påskhelgen var över, åtminstone i Frövitrakten.
  • Man kan också se att traditionen är äldre än 1770-talet eftersom man slutade fira tredjedag påsk då.

Kommentar angående avtal

Nedanstående insändarsvar har jag idag skickat till Fagersta-Posten

Två olika insändare i Fagersta-Posten har berört det avtal som undertecknad har träffat med skolledningen/förvaltningen i Skinnskattebergs kommun i samband med att mitt uppdrag som kommunalråd avslutades den sista december 2014. Jag vill här göra följande kommentar:

Under de nästan sex år som jag har varit kommunstyrelsens ordförande har jag varit tjänstledig från min anställning som lärare i kommunen. När det stod klart att jag inte längre skulle ha kvar uppdraget som kommunalråd förde jag givetvis en diskussion med skolledningen om hur mitt sista år som lärare skulle läggas upp, innan min pensionering. Jag fick tre olika erbjudanden. Jag tackade ja till ett av dessa, vilket innebar att jag erbjöds sex lärarmånadslöner mot att jag inte hade anspråk på att komma tillbaka till min tjänst. Ett upplägg som var bra för skolan och bra för mig.

Ett engångsbelopp på 82 321 kr är utbetalt efter att marginalskatt och sociala avgifter dragits av. Detta motsvarar 13 720 kr/månad i sex månader. Det är en uppgörelse mellan mig som lärare och skolledningen/förvaltningen. Någon kvarts miljon har alltså inte utbetalats till mig ”på ett bräde” och det handlar heller inte om någon ”politikerpension” som har antytts.

Lars Andersson
Skinnskatteberg

Visste du att π har en egen dag!

Pi-dagen är en dag tillägnad talet pi (π ≈ 3,141592653589793…) som inträffar den 14 mars varje år.
Pi är en matematisk konstant som representerar förhållandet mellan en cirkels omkrets och diameter.

Anledningen till att pi-dagen inträffar den 14 mars är att datumet i amerikanskt datumformat skrivs 3/14 och kommer från att pi ofta avrundas till 3,14. I många länder har denna dag blivit en dag då matematik uppmärksammas på olika sätt av skolor, kommuner, organisationer och företag.

Så var det med det…

pi

Upplyst

Ibland tar saker och ting tid.

Alldeles i början när jag hade blivit kommunalråd i Skinnskatteberg, våren 2009, kontaktade jag dåvarande Vägverket och påtalade att trafiksäkerheten i korsningen efter riksväg 66 där Skinnskattebergsvägen viker av upp mot Gunnilbo, var mycket bristfällig. I mörker var det nästan omöjligt att se var man skulle svänga.
Vägverket sa att pengar fanns avsatt i budget för att sätta upp belysning, men man kunde inte lova när så skulle ske.
I olika sammanhang har jag sedan lyft frågan och påminnt Vägverket, numera Trafikverket om denna fråga.
Nu, när jag nyligen slutat som kommunalråd sex år senare, har belysningen för en tid sedan monterats upp och trafiksäkerheten avsevärt förbättrats. Korsningen är numera upplyst.

Ibland tar det tid.

lyktstolpe

Den borgerliga Alliansen + SD = sant i Skinnskatteberg

Pressmeddelande 2015 01 20

(Denna text har jag idag skickat som pressmeddelande till media.)

Under de månader som gått sedan valet i september har folkpartiet, centerpartiet och moderaterna i Skinnskatteberg hävdat att man inte haft något samarbete med sverigedemokraterna. ”Vi kan inte rå för hur de röstar” har varit ett mantra som Carina Sándor och hennes alliansvänner har upprepat i tidningar, i radio och i olika politiska sammanhang när man tillsatt fullmäktigeordförande och röstat igenom budget med hjälp av (sd).

Idag i samband med kommunstyrelsens möte i Skinnskatteberg stod det klart att Sverigedemokraterna hade för avsikt att även stödja alliansens nomineringar av ledamöter och ersättare när de fyra utskotten i Kommunstyrelsen skulle väljas. Vi inom den rödgröna gruppen – (s), (v) och (mp) – beslutade då vid en ajournering av mötet, att avstå från att begära val till utskotten enligt proportionalitet, så som vallagen medger.

Det visade sig också när vi väl gick till val att den borgerliga Alliansen och Sverigedemokraterna hade en gemensam ”lista” till utskottsvalen. Folkpartiet, centerpartiet och moderaterna hade lämnat plats för sverigedemokraterna till två av Alliansens ersättarplatser när valen gjordes.

Från och med nu är det alltså helt uppenbart att de borgerliga Allianspartierna och sverigedemokraterna har ett organiserat samarbete i Skinnskattebergs kommun. Detta är mycket uppseendeväckande.

Efter alla diskussioner som varit i olika sammanhang kan man undra vad de tre borgerliga partiernas representanter på länsnivå och riksnivå säger om detta.

Lars Andersson (s)
Andre vice ordförande i KS
i Skinnskatteberg

Je suis Charlie

Journalisterna på satirmagasinet Charlie Hebdo i Paris hade redaktionsmöte igår onsdag. Tre tungt beväpnade personer tog sig in på den polisbevakade tidningsredaktionen och bokstavligen massakrerade de journalister som befann sig där.

Terrorns syfte är att skrämma människor.

När vår yttrandefrihet och demokratiska grund på detta sätt attackeras, känns det viktigt att notera att avståndstagandet från denna fruktansvärda händelse är brett och tydligt.

Försvara yttrande och tryckfriheten!

je suis charlie

Bloggen får nytt namn

Bäste bloggläsare!
Som du ser ovan har min blogg bytt namn. Tidigare hette bloggen ”andersson – tankar från Skinn(s)katteberg. Merparten av inläggen handlade om politiken i Skinnskattebergs kommun och innehöll tankar, funderingar och inlägg från min tid som kommunalråd.

Namnbytet till ”andersson – tankar från Riddarhyttan” handlar om att min ambition är att ändra focus en aning så att bloggens perspektiv numera ska förskjutas och inte domineras av kommunpolitiken.

Vi får se hur jag lever upp till detta!
Det är i Riddarhyttan jag bor.