Riva och bygga nytt bör utredas!

Har tillsammans med Lena Lovén Rolén skrivit en insändare som vi skickat till lokalpressen

Kommunens hyreshus på Klockarberget i Skinnskatteberg är i mycket dåligt skick och behöver genomgå en grundlig renovering. Kostnaderna för denna renovering är beräknad till 9,6 miljoner kronor och då är inte kostnaderna för bl a el, ventilation och renovering av stammar för kök och badrum inräknade.

De borgerliga, med moderaterna i spetsen, har nyligen klubbat igenom ett förslag i Tekniska Utskottet som går ut på att förvaltningen ska få i uppdrag att påbörja ett försäljningsförfarande av fastigheten. Kommunstyrelsen skall behandla detta ärende vid kommande kommunstyrelsemöte den 10 april.

En mäklare har värderat huset till ca 4 miljoner. Här krävs realism och ansvar. Tror vi att en ny eventuell ägare kommer att satsa stora summor på ett bostadshus i Skinnskatteberg eller bara hyra ut det så länge det går?

Vi socialdemokrater har ett annat mera framtidsinriktat och ansvarsfullt förslag. Vi anser inte att fastigheten skall säljas. Vi vill att kommunstyrelsen skall besluta att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att riva byggnaden för att därefter uppföra ett nytt modernt bostadshus.

Ett nytt, energisnålt flervåningshus med olika storlekar på lägenheterna, med hiss och moderna planlösningar skulle vara ett fint tillskott till kommunens bostadsbestånd. Tomten är centralt belägen och skulle vara ett attraktivt bostadsalternativ för många.

Vi tror på Skinnskattebergs framtid!

Lena Lovén Rolen (s)
Lars Andersson (s)
Skinnskatteberg

Alliansen i Skinnskatteberg är inte trovärdig

Under senaste kommunfullmäktigesammanträdet i Skinnskatteberg gjorde Allianspartierna en kovändning i en förtroendefråga som jag finner mycket anmärkningsvärd. Varför? Läs och begrunda!
Texten är idag inskickad till Fagersta-Posten som insändare. Som följare av min blogg får du här läsa min text redan nu:

Märkliga saker hände vid Kommunfullmäktiges sammanträde i Skinnskatteberg den 5:e juni.

Under punkt 8 på dagordningen ”Fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen för år 2016” hade en näst intill enig kommunstyrelse i sin beredning föreslaget följande formulering som ett svar på tre av revisorernas kritik:
”Vi delar synpunkten att kommunstyrelsen har brustit i ledning, styrning och kontroll vad gäller Skolinspektionens granskning avseende skola och förskola. Kommunstyrelsen har efter föreläggande vidtagit omfattande åtgärder för både huvudman och verksamhet, svarat och skickat in erforderliga dokument till Skolinspektionen den 28 april”.

Från min utgångspunkt kändes det riktigt och rätt att kommunstyrelsen lyssnade på den kritik som de tre revisorerna påtalat, idkade ett slags klädsam självkritik och jag utgick givetvis från att kommunfullmäktige skulle gå på det förslag som presidiet hade formulerat efter att ha hört kommunstyrelsen:
Nämligen:
-att kommunfullmäktige skulle rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen då man har brustit i styrning, ledning och kontroll i dess hantering av brister i skola och förskola som framkommit vid Skolinspektionens granskning
samt
-att bevilja kommunstyrelsen och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet.

Två av revisorerna ansåg märkligt nog inte att någon kritik behövde riktas mot kommunstyrelsen.

I samband med att detta ärende skulle avhandlas fick ej de KF-ledamöter som också sitter i KS medverka i diskussion och beslut på grund av jäv, närvarande ersättare blev tjänstgörande.

Döm av min stora förvåning när talespersonen för Alliansen, Vanja Leneklint, yrkar att KF inte skall rikta någon anmärkning mot KS. Vanja Leneklint yrkade detta utan att argumentera för sitt yrkande. Alliansen hade alltså gjort ett lappkast och bytt ståndpunkt.
Självkritiken från Alliansen var som bortblåst.

Eftersom kritiken från revisorerna handlade om brister i ledning, styrning och kontroll, samt att KS brutit mot bestämmelser i skollagen och utsatt kommunen för ekonomisk risk alldenstund föreläggandena förenats med ett vite på 900 000 kronor hade det givetvis varit på sin plats att ge KS en anmärkning.

Alliansens tvärvändning i denna fråga är för mig totalt obegriplig och det skulle vara intressant att höra hur ledande representanter för Skinnskattebergs allianspartier förklarar detta.

Trovärdigt är det inte.

Lars Andersson (s)
Fullmäktigeledamot och numera ersättare i Kommunstyrelsen

Motion till Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg angående utvecklad kollektivtrafik

Argumenten för att utöka kollektivtrafiken i samhället är många:
Miljöaspekter, trafiksäkerhet, samhällsekonomi och tillgänglighet

Kollektivtrafiken i Västmanland är numera indelad i olika zoner när det gäller att fastställa biljettpriser. Det betyder att det är samma biljettpris att åka kollektivt inom kommunen som att åka inom hela zonen. Biljettpriset från Färna/Riddarhyttan/Baggbron till Krylbo är 40:- för enkel resa. Priset för att åka inom kommunen från Färna/Riddarhyttan/Baggbron till Skinnskattebergs centralort är också 40:-. Vill man åka kollektivt från Skinnskattebergs station till Aspebäckens företagsby (fd Folkhögskolan) – alltså inom tätorten – är det samma sak, 40:- enkel biljett. Denna prissättning uppmuntrar inte till ökat kollektivtrafikåkande. Jag anser att möjligheterna och kostnaderna för att införa gratis kollektivtrafik inom Skinnskattebergs kommun alternativt införa lägre biljettkostnader för kollektivtrafikresor inom kommunen, ska utredas.

I andra kommuner finns flexlinjer under vissa tider på dagen. Dessa linjer är anropsstyrda, och går mellan vissa “flexpunkter” (hållplatser). Jag anser att möjligheterna och kostnaderna för att införa en flexlinje inom Skinnskattebergs kommun, ska utredas.

På samma sätt som större kommuner och städer har ”stadstrafik” borde vi i Skinnskatteberg ha en väl utvecklad kollektiv ”kommuntrafik” till gagn för våra medborgare.

Jag föreslår därför härmed
– att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett genomarbetet underlag som belyser möjligheterna och kostnaderna för att utveckla kollektivtrafiken i Skinnskatteberg utifrån intentionerna i denna motion.

Lars Andersson
Kommunfullmäktigeledamot (s)

Halvtid – september 2016

Halva mandatperioden har nu gått. Om två år är det val igen. Vi socialdemokrater styr inte längre Skinnskattebergs kommun, men vi för en ansvarsfull oppositionspolitik. Lena Lovén Rolén är numera vår talesperson och frontfigur, tillika vår kommunalrådskandidat vid valet hösten 2018.

Jag vill här redovisa tre frågor som vi har drivit under de senaste två åren i linje med vårt valmanifest från hösten 2014:

1. Bostadsfrågan!
Vi har lagt en motion till kommunfullmäktige som går ut på att kommunen måste ta sitt ansvar och se över möjligheterna att bygga flera bostäder i Skinnskattebergs kommun. Allianspartierna, som nu styr kommunen, ville avslå motionen i Kommunfullmäktige och Carina Sandor – kommunstyrelsens ordförande – hävdade att den privata marknaden skulle ta sitt ansvar och bygga. Eftersom alliansens stödparti SD inte var närvarande vid det fullmäktige som behandlade vår motion så antogs motionen. Tyvärr har utredningen om bostadsbyggandet dragit ut på tiden, men nu finns ett underlag från förvaltningen som handlar om ev kommande bostadsbyggande!
Vi socialdemokrater tar denna fråga på allvar och kommer att driva den vidare.

2. Utemiljön – Ny lekplats!
Vi socialdemokrater bidrog till att medel avsattes i årets budget för att göra en stor lekplats i Skinnskatteberg. Detta är nu på gång, men vi hade i vårt remissvar ett annat förslag till placering. Närmare centrum, på grönytan vid Sotvretsvägen. Dessutom ville vi att lekparken skulle vara attraktiv för olika åldrar, inte enbart för barn.

3. Skolans utveckling
Inom kommunstyrelsen har våra s-politiker varit aktiva med att följa upp arbetet med skolans utveckling, bevaka regeringens satsningar på skola och omsorg så att dessa satsningar skall komma Skinnskatteberg till del. Det ökade antalet barn som kommit till Skinnskatteberg som ensamkommande flyktingar eller med sina föräldrar för att söka asyl har ställt stora krav på skolan. Vi jobbar för att resurser skall finnas så att skolan blir bra för alla.

Vi kommer att fortsätta vara aktiva som oppositionsparti och hoppas givetvis att detta skall bära frukt om två år och att Skinnskatteberg återigen då kan få en kommunledning som leds av socialdemokrater.

Nu tar jag ett steg tillbaka

Vid Arbetarekommunens årsmöte i Skinnskatteberg i går valdes Lena Lovén Rolén enhälligt att bli socialdemokraternas kandidat till kommunalrådsposten inför kommunvalet 2018.

Lena tar härmed över rollen som socialdemokraternas frontfigur här i Skinnskatteberg efter mig. Jag aviserade redan innan jul att jag hade för avsikt att ta några steg tillbaka inom politiken i Skinnskatteberg. Och nu sker det. Det känns rätt och det känns bra. Efter snart åtta år som partiets ansikte utåt är det nu dags att lämna över stafettpinnen till någon annan. Arbetarekommunen har gjort ett bra val när Lena Lovén Rolén nu tar denna roll.

Lena är sedan valet 2014 ledamot i kommunstyrelsen och dess ledningsutskott. Hon har varit aktiv i politiken i Skinnskatteberg i ca 10 år och har tidigare varit ordförande i barn- och utbildningsutskottet. Lena har efter årsmötet ett samlat parti bakom sig och åren fram till valet kommer att bli spännande att följa.

Rent praktiskt innebär detta att Lena nu blir gruppledare för socialdemokraternas ks-grupp och också partiets talesperson utåt.
Rent formellt kommer Lena att väljas till kommunstyrelsens andre vice ordförande vid kommunfullmäktige i april och därmed ingå i kommunstyrelsens presidium.

Jag önskar Lena stort lycka till!

LenaLR låg uppl

Foto: Benny Blomqvist.

Ett pressmeddelande har skickats till media.

Två motioner om säkerhet i trafiken

Till kvällens kommunfullmäktige 23/11 -15 har jag lämnat in två motioner som handlar om ökad trafiksäkerhet i Skinnskatteberg.

Motion (1)
till Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg
angående övergångsställe vid Allaktivitetshuset Sture

Allaktivitetshuset Sture är beläget på den sydvästra sidan av Köpingsvägen. Skinnskattebergs kommun har en ungdomsverksamhet under kvällstid i lokalerna, och på torsdags- och fredagseftermiddagar arrangeras en fritidsklubb för barn i mellanstadieåldrarna.

För att ta sig till och från Allaktivitetshuset måste barnen och ungdomarna passera Köpingsvägen.
Eftersom det inte finns något övergångsställe i direkt anslutning till Allaktivitetshuset utsätts barn och ungdomar för trafikfara när de skall passera Köpingsvägen.
Många bilar och mycket tung trafik åker på denna väg.

Jag vet att denna fråga har diskuterats i olika sammanhang och på olika nivåer under flera år, men hittills har det inte varit möjligt att få till ett övergångsställe av olika orsaker.

Jag vill med denna motion nu föreslå
– att en trafiksäker lösning jobbas fram och verkställs, så att barn och ungdomar kan passera Köpingsvägen på sin väg till och från Allaktivitetshuset Sture, utan att utsättas för trafikfara.

Lars Andersson
Andre vice ordförande i Kommunstyrelsen (s)

Motion (2)
till Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg
angående gång- och cykelbana utmed Köpingsvägen

I samband med revideringen av hastighetsbegränsningarna i tätorten för att par år sedan diskuterades fördelarna med att anlägga en gång- och cykelbana utmed Köpingsvägen. Inga beslut togs den gången.

Köpingsvägen – genomfartsleden genom samhället – har förutom personbilstrafik och kollektivtrafik, mycket tung lastbilstrafik på väg till och från ortens industrier.
Det skulle vara mycket värdefullt för trafiksäkerheten i Skinnskatteberg om en gång- och cykelbana anlades från Kulturhuset Korpen/ Klockarbergsskolan parallellt med Köpingsvägen på nordöstra sidan, ner till Masmästarvägen. På detta sätt skulle gående och cyklister inte behöva gå/cykla i direkt anslutning till fordonstrafiken på Köpingsvägen.
Trafiksäkerheten skulle öka betydligt.

Jag föreslår därför
– att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i upprag att ta fram ett genomarbetet underlag som belyser möjligheterna och kostnaderna för att anlägga en gång- och cykelbana utmed Köpingsvägen från Korpen/Skolan fram till Masmästarvägen.

Lars Andersson
Andre vice ordförande i Kommunstyrelsen (s)

Förhoppningsvis kommer Kommunfullmäktige efter att motionerna är beredda, ställa sig bakom dessa förslag, så att trafiksäkerheten i tätorten ökar!

Låt oss bygga flera hyresrätter i Skinnskattebergs kommun – en motion

Följande motion har jag lämnat till Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg vid sammanträdet den 27 april. I vår handlingsplan inför valet i september 2014 lovade vi socialdemokrater att titta på möjligheterna till bostadsbyggande i Skinnskatteberg under denna mandatperiod. Så här ser vår motion ut:

Skinnskattebergs kommun ska vara en attraktiv kommun som människor vill verka och bo i – så säger vi i kommunens vision. Samtidigt vet vi att det finns en stor efterfrågan på bostäder och lägenheter i i kommunen. Skinnskattebergs kommun har ambitionen att invånarantalet skall växa, men i dagsläget är kommunens lägenheter välfyllda och för första gången har en kö till kommunens lägenheter upprättats. De privata hyresvärdarna och bostadsrättsföreningarna rapporterar också om välfyllda hus. Flera lägenheter behövs alltså i kommunen.

Vi behöver fler lägenheter av olika kategorier, både för att arbetande i kommunen ska kunna bosätta sig här, men också för att ungdomar ska kunna bo kvar i Skinnskatteberg när de lämnar föräldrahemmet. Äldre personer som inte vill eller orkar bo kvar i sina villor skall också ha möjlighet att flytta till attraktiva lägenheter. Ett ökat antal lägenheter gör att en rotation på bostadsmarknaden sker och att även tillgången på bostadsrätter och villor ökar.

Samtidigt som vi vet att det pågår ett arbete med att ta fram en underhållsplan för kommunens befintliga hyresbostäder vill vi med denna motion väcka frågan om att utreda möjligheterna att bygga nya hyreslägenheter som passar både yngre och äldre i kommunen. Mindre och medelstora lägenheter med rimlig hyra ska prioriteras. Bostadsproduktionen ska ske på ett miljövänligt sätt och med låg energiförbrukning.

Byggnation av nya hyreslägenheter skulle både kunna ske helt centralt i tätorten på tomtmark som kommunen äger och/eller i t ex sjönära läge vid Krabovägen, som pekas ut som LIS-område i översiktsplanen. Eventuellt kan givetvis även andra platser vara möjliga.
Det är viktigt att kommunen prövar om statliga bidrag kan utgöra en möjlighet till finansiering för denna typ av byggnation. En rimlig nivå kan vara att ca 30 lägenheter byggs inom de närmaste åren av kommunen i Skinnskattebergs tätort.

Med utgångspunkt från intentionerna i denna motion vill vi

– att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett genomarbetat underlag så att beslut i KF om att nya hyreslägenheter skall byggas, av kommunen inom de närmaste åren, kan fattas av fullmäktige senast i juni 2016.

För Socialdemokraterna i Skinnskatteberg
/ Lars Andersson

Den borgerliga Alliansen + SD = sant i Skinnskatteberg

Pressmeddelande 2015 01 20

(Denna text har jag idag skickat som pressmeddelande till media.)

Under de månader som gått sedan valet i september har folkpartiet, centerpartiet och moderaterna i Skinnskatteberg hävdat att man inte haft något samarbete med sverigedemokraterna. ”Vi kan inte rå för hur de röstar” har varit ett mantra som Carina Sándor och hennes alliansvänner har upprepat i tidningar, i radio och i olika politiska sammanhang när man tillsatt fullmäktigeordförande och röstat igenom budget med hjälp av (sd).

Idag i samband med kommunstyrelsens möte i Skinnskatteberg stod det klart att Sverigedemokraterna hade för avsikt att även stödja alliansens nomineringar av ledamöter och ersättare när de fyra utskotten i Kommunstyrelsen skulle väljas. Vi inom den rödgröna gruppen – (s), (v) och (mp) – beslutade då vid en ajournering av mötet, att avstå från att begära val till utskotten enligt proportionalitet, så som vallagen medger.

Det visade sig också när vi väl gick till val att den borgerliga Alliansen och Sverigedemokraterna hade en gemensam ”lista” till utskottsvalen. Folkpartiet, centerpartiet och moderaterna hade lämnat plats för sverigedemokraterna till två av Alliansens ersättarplatser när valen gjordes.

Från och med nu är det alltså helt uppenbart att de borgerliga Allianspartierna och sverigedemokraterna har ett organiserat samarbete i Skinnskattebergs kommun. Detta är mycket uppseendeväckande.

Efter alla diskussioner som varit i olika sammanhang kan man undra vad de tre borgerliga partiernas representanter på länsnivå och riksnivå säger om detta.

Lars Andersson (s)
Andre vice ordförande i KS
i Skinnskatteberg

Je suis Charlie

Journalisterna på satirmagasinet Charlie Hebdo i Paris hade redaktionsmöte igår onsdag. Tre tungt beväpnade personer tog sig in på den polisbevakade tidningsredaktionen och bokstavligen massakrerade de journalister som befann sig där.

Terrorns syfte är att skrämma människor.

När vår yttrandefrihet och demokratiska grund på detta sätt attackeras, känns det viktigt att notera att avståndstagandet från denna fruktansvärda händelse är brett och tydligt.

Försvara yttrande och tryckfriheten!

je suis charlie

Motion om medel till oppositionsråd!

Vid kommunfullmäktigemötet i måndags den 15/12 lämnade vi rödgröna partier in en gemensam motion. Motionen handlar om hur vi rödgröna partier vill att de medel skall användas som (fp), (c), (m) och (sd) hade avsatt för ett oppositionsråd.

Motion

Vid kommunfullmäktigemötet den 17 november 2014 beslutades om Budget 2015. Alliansens yrkande om att inrätta ett oppositionsråd på 75% och därmed anslå 450 000 kr till detta ändamål antogs av en majoritet av kommunfullmäktige. Folkpartiet, centerpartiet, moderaterna och sverigedemokraterna röstade för detta yrkande.

Eftersom frågan om att inrätta ett oppositionsråd på 75% kom upp vid sittande bord och inte alls var förankrat i tidigare överläggningar mellan partierna och eftersom vi rödgröna partier gör den bedömningen att Skinnskattebergs kommun inte har råd med ett oppositionsråd på 75% röstade vi för vårt budgetförslag som inte innehöll någon satsning på ett oppositionsråd.

Inget av våra tre partier kommer under dessa omständigheter göra anspråk på att tillsätta ett oppositionsråd.

Vi yrkar därför att de medel som kommunfullmäktige anslog till detta oppositionsråd – 450 000 kr- skall återföras till äldreomsorgen och till viss del kompensera för de neddragningar som budgetberedningen hade gjort i ett tidigare skede.

Skinnskatteberg 2014 12 15

Lars Andersson, Socialdemokraterna
Fredrik Skog, Vänsterpartiet
Sheila Imamovic Skog, Miljöpartiet

rodgronbild

Sedan sist – för sista gången

I en spalt i kommunens informationsskrift 0222:an brukar jag rapporterar för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg.
I detta ”Sedan sist – för sista gången” vill jag med några slutord tacka för mig efter snart sex år som kommunalråd.

• Att vara verksam i demokratibranchen innebär att man prövas av väljarna vart fjärde år.
Vid valet i september fick vi socialdemokrater flera röster än vid valet för fyra år sedan, men det fattades 14 röster för att vi skulle ha erövrat ytterligare ett mandat i kommunfullmäktige. Den politiska kartan i Skinnskatteberg förändrades. Sverigedemokraterna, som gick fram med ett mandat på miljöpartiets bekostnad, blev vågmästare med sina 2 mandat. Vi rödgröna partier fick 15 mandat och den borgerliga alliansen fick 14 mandat i kommunfullmäktige. Eftersom Alliansen med stöd av sverigedemokraterna nu har tillsatt en kommunfullmäktigeordförande samt på samma sätt fått igenom sin budget vid kommunfullmäktige i november så har vi socialdemokrater valt att gå i opposition. Vi kommer inte att göra anspråk på några ordförandeposter i kommunstyrelsen, nämnder eller utskott.
Alliansen har visat att man är beredd att ta ledningen för Skinnskattebergs kommun med hjälp av vågmästarpartiet. Vi socialdemokrater har nu för avsikt att föra en ansvarsfull oppositionspolitik under de kommande åren.

• Innan jag avslutar dessa rader vill jag bara redovisa ett par saker som jag har tagit initiativ till de senaste veckorna:
– Förvaltningen har fått i uppdrag av mig att göra en översyn av våra nuvarande skolskjutsregler och lägga fram ett förslag till nytt skolsskjutsreglemente. Det kanske är så att samma regler inte ska gälla för en 7-åring som för en 15-åring!
– På grund av ökat behov av barnomsorgsplatser i södra kommundelen har jag gett förvaltningen i uppdrag att se över vilka möjligheter som finns att hitta en provisorisk lösning vid förskolan i Nyhammar för att möta den ökade efterfrågan av barnomsorgsplatser.

• Därmed vill jag avslutningsvis tacka för det samarbete som jag har haft med politiker och tjänstemän i kommunen samt företagare och föreningsmänniskor i Skinnskatteberg.
Jag vill också tacka våra grannkommuner, organisationer och myndigheter i länet för ett gott samarbete.
Till sist, men inte minst, ett stort tack till mina närmaste som har stöttat mig i detta tidskrävande, inspirerande, spännande, utvecklande, ansvarsfulla och viktiga uppdrag. Tack.

Ett gott nytt år 2015 tillönskas härmed alla 0222:an – läsare

Skinnskatteberg den 11 december 2014
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande Skinnskatteberg

Två reservationer efter KF 17 nov -14

I samband med fullmäktigemötet senast valde vi socialdemokrater tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet att reservera oss mot två olika beslut. Här kan du läsa våra två reservationer, som lämnades in till kommunen idag innan det att KF-protokollet justerades

Reservation
§ 68 Kommunfullmäktige 2014-11-17
Budget 2015 och plan 2016-2017 för Skinnskattebergs kommun

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag som också är kommunstyrelsens förslag.
Vi vill kommentera två av förslagen som (fp), ( c), ( m) och (sd) har fattat beslut om
1
Att avsätta 480 000 kr för skolskjuts för barn som har valt en annan skola än den kommunala.
Kommunen är inte skyldig att stå för dessa kostnader, varje barn får med sig sin skolpeng till den skola de har valt som täcker kostnaden för skolskjuts. Kostnader och konsekvenser är inte utredda, man har heller inte beaktat likabehandlingsprincipen. Att välja vissa barn som går i vissa skolor och betala deras skolskjutsar strider mot kommunallagen.
2.
Att avsätta 450 000 kr för att inrätta ett oppositionsråd.
Fullmäktige fick ett färdigt förslag vid sittande bord, där Allianspartierna ville inrätta ett oppositionsråd på 75%. Den här typen av konstruktioner måste föregås av politiska diskussioner, man måste vara överens om ett sådant här upplägg i god tid innan beslut skall fattas.
Vi anser inte att Skinnskatteberg har råd med ett oppositionsråd på 75%. Vi har att ta ansvar för skattebetalarnas pengar och i detta fall skulle dessa medel bättre kunna användas inom äldreomsorgen så som föreslogs i de rödgrönas budget.

Lars Andersson, socialdemokraterna
Fredrik Skog, vänsterpartiet
Sheila Imamovic Skog, miljöpartiet


Reservation
§ 72 Kommunfullmäktige 2014-11-17
Förändring av den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen – kommunstyrelsens storlek

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag som också är kommunstyrelsens förslag.
Ledningsutskottet har under ett års tid diskuterat behovet av att göra kommunstyrelsen mindre och mera hanterlig. Om detta har de politiska partierna varit överens. Vår mening är att detta beslut skulle ha kunnat fattas nu och innebära kostnadsbesparingar, även om organisationsöversynen i övrigt går ut på remiss

Lars Andersson, socialdemokraterna
Fredrik Skog, vänsterpartiet
Sheila Imamovic Skog, miljöpartiet

Vi tackar nej – till oppositionsrådsplatsen.

Pressmeddelande

Det parlamentariska läget i Skinnskatteberg är mycket speciellt. De tre borgerliga partierna i Alliansen (14 mandat) har med hjälp av sverigedemokraterna (2 mandat) vunnit två viktiga frågor i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktigeordförandeposten och Budgeten för 2015. (Vi rödgröna partier har 15 mandat)
Ett mycket märkligt beslut, som majoriteten (fp-c-m-sd) röstade fram vid senaste fullmäktigemötet och som innebär att KSO, kommunstyrelsens ordförande, skall ha ett arvode på 75% jämfört med nuvarande arvode är inte genomtänkt. Hur tänker man?
Samtidigt vill man tillsätta ett oppositionsråd på 75% ”för att ge insyn för oppositionen”.

En första tanke man kan få när man hör ett sådant förslag kan vara att det skulle vara bra att kunna få driva en offensiv oppositionspolitik genom detta oppositionsråd.

Men:
Vid närmare eftertanke, efter analyser och diskussioner med partivänner vill jag härmed meddela följande:
Socialdemokraterna i Skinnskatteberg tackar nej till erbjudandet om att få ett oppositionsråd. Anledningen till detta beslut är följande:

1.
Den här typen av uppgörelser måste föregås av politiska diskussioner innan ett val genomförs, man måste vara överens och skaka hand om detta. I det här fallet blev fullmäktige presenterat ett färdigt förslag vid sittande bord, där Allianspartierna ville inrätta ett oppositionsråd på 75%. Mycket märkligt.

2.
Vi anser inte att Skinnskatteberg har råd med ett oppositionsråd på 75%. Vi har att ta ansvar för skattebetalarnas pengar och i detta fall skulle dessa medel bättre kunna användas inom äldreomsorgen så som föreslogs i de rödgrönas budget.

3.
Vi förstår inte varför Alliansen drar ner Kommunalrådets arvode till 75% jämfört med det arvode som har gällt fram till nu. Ett kommunalråds arbetstid är givetvis flexibel, men de veckor som undertecknad jobbat mindre är 40 timmar under en och samma vecka är synnerligen lätträknade under de snart sex år som jag har varit Kommunstyrelsens ordförande. Hur tänker Alliansen? Ska alliansens kommunalråd jobba 75%?

4
I media i fredags (21/11) säger Carina Sandor i Fagersta-Posten och Radio Västmanland att vi kan inte ”fortsätta i samma anda med krigföring” då gör vi ”kommunen och medborgarna en otjänst”. Man förundras. Carina Sandor talar om att ”hitta en samverkan i den politiska vardagen”.
Från socialdemokraternas sida har vi i ett tidigare skede haft ett väl genomtänkt förslag till överenskommelse över blockgränsen som har avvisats av folkpartiet.

5
Vem är det som ”för krig”? Inte vi. Vi försöker bedriva politik.
Allianspartierna (fp), (c ) och (m) har valt att tillsätta en kommunfullmäktigeordförande med stöd av sverigedemokraterna. Sedan fastställde (fp), ( c ), (m) och (sd) budget 2015. Där fanns idén om ett oppositionsråd på 75% med och där ingår busspengar för elever som går i skolan i Kolsva. Båda förslagen är ej beredda i vare sig budgetberedningen, ledningsutskottet eller kommunstyrelsen.

6
Alliansen har valt att ta med sverigedemokraterna i skutan för att segla vidare, och nu kommer man när klockan redan är slagen och ”vill hitta en samverkan i den politiska vardagen”!
Vi har redan för en vecka sedan aviserat att vi går i opposition.

Slutsatsen som vi socialdemokrater nu drar efter att ha funderat noga är att vi inte kan tacka ja till den oppositionsrådsplats som erbjuds av Kommunfullmäktiges majoritet fp-c-m-sd.
Vi kommer att föreslå att motsvarande medel återförs till äldreomsorgen.

Skinnskatteberg 2014 11 23
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens ordförande
Skinnskatteberg

Nu går vi i opposition!

Pressmeddelande

Jag vill på detta vis meddela att vi socialdemokrater nu väljer att gå i opposition här i Skinnskatteberg och överlämnar därmed ledningen av kommunen till den borgerliga Alliansen fr o m årsskiftet.

Folkpartiet, Centerpartiet och Moderaterna har med stöd av Sverigedemokraterna tillsatt Kommunfullmäktiges ordförande vid det konstituerande KF-mötet den 27 oktober. Vi socialdemokrater uppmanade Allianspartierna att lägga ner sina röster och släppa fram vår fullmäktigeordförandekandidat. Vi rödgröna har nämligen 15 mandat, Alliansen 14 mandat och SD 2 mandat. Det enda hedervärda hade varit att låta den större minoriteten få tillsätta KFO-posten. Så skedde inte.

Vid fullmäktigemötet i måndags – den 17 november – ställdes de rödgrönas budget mot Allianspartiernas budget. Alliansen fick återigen stöd av sverigedemokraterna och vid voteringen blev det alltså 16 röster för Alliansens budget och 15 röster för de rödgrönas budget.

De olika budgetalternativen skiljde sig åt på de sista 830 000 kronorna medel som har kommit in i budgetprocessen i ett sent skede pga höjda statsbidrag.

Vi rödgröna partier (s), (v) och (mp) ville dels föra tillbaka 630 000 kr till äldreomsorgen, medel som vi tidigare i budgetprocessen hade tagit bort från den sektorn, dels ville vi höja föreningsbidraget och bidragen till studieförbunden med 200 000 kr, dessa medel skulle ha styrts mot ungdomsverksamhet och integrationsverksamhet.

Alliansen valde i sin budget att för motsvarande medela prioritera skolskjutsar för barn i södra kommundelen som valt att gå i skolan i Kolsva i Köpings kommun. Dessutom anslog man medel för att tillsätta ett oppositionsråd.

Precis som vid valet till KF-ordförande fick Alliansen stöd av sverigedemokraterna. Den folkvalda församlingen valde att prioritera skolskjutsar ut ur kommunen och medel till oppositionsråd framför att avsätta medel till äldreomsorg och föreningsbidrag med satsning på ungdomar och integration.

Eftersom vi rödgröna nu har förlorat omröstningen om budget 2015 och eftersom det står klart att folkpartiet, centerpartiet och moderaterna har för avsikt att styra Skinnskattebergs kommun med stöd av sverigedemokraterna, väljer vi socialdemokrater nu att gå i opposition i samband med årsskiftet. Vi har inte för avsikt att nominera någon kandidat till varken ordförandeposten eller vice ordförandeposten i KS i samband med att valen till KS och nämnder skall ske den 15 december. Andre vice ordförandeposten i KS torde få bli vår eftersom vi är det största oppositionspartiet.

Vi socialdemokrater har sedan valet försökt att hitta en blocköverskridande överenskommelse med folkpartiet om hur kommunen skulle kunna styras i detta speciella läge, men det har inte varit möjligt.

Lars Andersson (s),
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg

Svar till Kalle på Kammarns insändare i Fagersta-Posten 31/10

Följande insändarsvar har jag skickat till Fagersta-Postens insändarredaktion, vi får se när den publiceras i vår lokaltidning, men här kan du läsa mitt svar redan nu.

Kalle på Kammarn har i FP 31/10 synpunkter på mitt agerande vid Kommunfullmäktiges senaste sammanträde. Han bemöter mig med bildspråk och metaforer. Hans kritik handlar om att jag tar avstånd från sverigedemokraternas främlingsfientliga politik och att jag påvisar vilka rötter (sd) har i den bruna historien. Han menar indirekt att om jag hade agerat mera taktiskt så kanske (sd) skulle ha lagt ner sina röster och släppt fram vår fullmäktigekandidat.

Kalle, du skriver att ”som man bäddar får man ligga”. Ja, vi har inte tänkt bädda ner oss tillsammans med (sd) för att få fortsätta att styra kommunen. Vi vill styra kommunen genom att hitta breda politiska lösningar mellan de demokratiska partierna.

Kalle, du skriver ”att vi biter oss själva i svansen” när vi agerar på detta sätt och går miste om (sd):s stöd. Jag tycker att det vore hyckleri och dubbelmoral att ena stunden kritisera (sd) och andra stunden tiga för att få deras stöd.

Kalle, du skriver att jag ”borde ha insett att jag sågade av grenen som jag sitter på”. Så är det inte. Den gren som vi socialdemokrater sitter på har inte stöd av sverigedemokraterna, därför förstår jag inte ditt resonemang.

Kalle, du skriver att ”ju tystare man är desto klokare verkar man vara”. Berättigad kritik måste framföras. Det främlingsfientliga partiet sverigedemokraterna behöver komma ut ur skuggorna och få strålkastarna på sig när det gäller deras människosyn.

Kalle, jag tycker att du skulle ha ställt följande frågor till de borgerliga partierna (fp), (c) och (m) i Skinnskatteberg i stället för att angripa mig:
– Varför väljer ni i alliansen att sitta på en gren som stöds upp av sverigedemokraterna?
– Varför väljer ni att bädda ner er med sverigedemokraterna för att försöka få makten i Skinnskatteberg?
– Varför tiger ni under själva fullmäktigedebatten och inte kritiserar (sd) med ett enda ord?
Eller Kalle, vem du nu är, är du kanske rådgivare till den borgerliga Alliansen?

Lars Andersson (s)
Kommunalråd, Skinnskatteberg

”Asylsökande är värda ett bättre mottagande”

Tillsammans med mina kommunalrådskollegor i Fagersta och Norberg publicerar vi idag en debattartikel i tidningen Dagens samhälle en debattartikel som vi tre står bakom. Läs och begrunda! Dela gärna artikeln om du instämmer!

Som medborgare och kommunpolitiker ställer vi oss bakom de åtaganden som Sverige har ingått gällande asylprövning. Det är självklart att landet Sverige ska erbjuda människor som flyr för sina liv en tillflyktsort. Våra tre kommuner, liksom många andra, behöver dessutom nya invånare, fler erfarenheter och andra kompetenser.

Ur den synvinkeln är det ytterst välkommet med inflyttning från andra länder. Det vi vänder oss emot är de systemfel och den brist på styrning som råder i mottagandet och som leder till att några få kommuner får ta ett orimligt stort ansvar.

Antalet asylsökande som kom till Sverige förra året motsvarar 0,5 procent av Sveriges befolkning. Det innebär 30 personer i Norberg, 65 personer i Fagersta eller 22 personer i Skinnskatteberg. Men i dag har vi en situation där många kommuner knappt hyser några asylsökande alls medan antalet i andra kommuner överstiger 12 procent av befolkningen.

Våra kommuner hyser i dag tillsammans 1 220 asylsökande. Det innebär stora påfrestningar på våra samhällen.

Vi socialdemokrater ser ett mångkulturellt samhälle som en styrka och en rikedom. Vi tror inte på att göra skillnad på människor. Vår ideologi bygger på solidaritet och att bekämpa orättvisor som finns i samhället. Solidaritet för oss känner inga nationsgränser.

Men vi ser det ovärdiga i mottagandet av dessa människor och vi ser brister i ett system som kommunerna inte kan råda över. Det är helt orimligt att Migrationsverket med ett par veckors varsel öppnar asylboenden på små orter som i ett huj ökar elevantalet i kommunen med 25 procent. Det är stötande att privata aktörer kan tjäna grova pengar på att hysa människor i nöd samtidigt som de kommunala verksamheterna inte har resurser nog att möta de ökande behoven.

Regeringen måste styra Migrationsverket så att de asylsökande placeras i alla Sveriges kommuner. Staten måste också ta ett större ekonomiskt ansvar för mottagandet och ordna sysselsättning för människor som bara går och väntar hela dagarna.

Vi välkomnar beskedet från Konkurrensverket att upphandling av asylboende kan styras till orter där samhällsservice finns. Det som förvånar är att Migrationsverket, trots upprepade påstötningar från oss kommuner, inte har använt sig av den möjligheten tidigare.

Hänsyn måste tas till arbetsmarknadsutsikter och invånarantal när asylboenden öppnas. Det handlar om att skapa ett värdigt mottagande av människor. Regeringen och Migrationsverket måste se till att alla får en vettig chans i sitt nya land.

Marino Wallsten, tillträdande KSO (S), Fagersta
Åsa Eriksson, kommunstyrelsens ordförande (S), Norberg
Lars Andersson, kommunstyrelsens ordförande (S), Skinnskatteberg

Vågat uttalande av Carina Sandor!

Efter vårt gemensamma pressmeddelande från (s) (v) och (mp) där vi säger att vi vill ta ett gemensamt ansvar för att styra kommunen genom en gemensam valsamverkan mellan de tre partierna, kommer Carina Sandor (fp) med ett mycket märkligt och vågat uttalande i Radio Västmanland.

Vad säger Carinas partivänner i distriktsstyrelsen i Västmanland där hon är ordförande?
Vad säger hennes partivänner i Folkpartiets partistyrelse där Carina ingår?

Erik Ullenhag (fp) var en av alliansens politiker som hårdast och mest rakryggad försvarade demokratiska värden mot Jimmy Åkesson sverigedemokraterna.
Lyssna här så förstår ni vad jag menar:

Pressmeddelande från (s), (v) och (mp)

svmp

Idag har följande pressmeddelande skickats till tidningar, radio och tv.

Pressmeddelande

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Skinnskattebergs kommun har enats om att ha en teknisk valsamverkan när det gäller valen till Kommunfullmäktiges presidium, till Kommunstyrelsen och till övriga nämnder.

Med denna valsamverkan tar de rödgröna partierna ansvar för styrningen av Skinnskatteberg under den kommande mandatperioden. Våra tre partier kommer att utgöra det största politiska blocket i kommunfullmäktige och har därför för avsikt att tillsätta ordförandeposterna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder.

De rödgröna partierna i Skinnskatteberg har tillsammans 15 mandat i kommunfullmäktige, den borgerliga alliansen har 14 mandat och sverigedemokraterna har 2 mandat.

Det parlamentariska läget i Skinnskatteberg kommer att medföra att vi behöver hitta breda politiska lösningar för en stabil och ansvarsfull politik för Skinnskatteberg.

Skinnskatteberg 2014-10-15

Lars Andersson, Socialdemokraterna
Fredrik Skog, Vänsterpartiet
Sheila Imamovic Skog, Miljöpartiet

Om EU-affischer – insändarsvar till Carina Sandor

I en insändare i Fagersta-Posten den 23/5 skriver Carina Sandor (fp) att folkpartiet och centerpartiet råkat ut för att valaffischtavlor har försvunnit. Med anledning av att Carina Sandor i sin insändare skriver så här: (citat)” Vem eller vilka det är som roar sig med att förstöra både Folkpartiets och Centerpartiets valaffischer är ännu okänt, men vem den/ de sympatiserar med går inte att missta sig på, med tanke på att de affischer som får stå kvar tillhör (s)”. (slut citat) Eftersom detta är ett synnerligen märkligt och kränkande uttalande av Carina Sandor har jag idag skickat in följande svar till Fagersta-Posten:

Carina Sandor (fp) drar i sin insändare i Fagersta-Posten den 23/5 slutsatsen att det är sympatisörer till socialdemokraterna som rivit ner folkpartiets och centerpartiets valaffischer nu inför valet till Europaparlamentet. Det känns som synnerligen billiga poäng att försöka vinna med den typen av insinuation.
Socialdemokratiska valaffischer har försvunnit både i Bernshammar och i Riddarhyttan. Jag drar däremot inte den slutsatsen att det måste vara sympatisörer med de borgerliga Allianspartierna som gjort sig skyldiga till denna vandalisering.
För övrigt instämmer jag till fullo med Carina Sandor i hennes försvar för de grundläggande demokratiska rättigheterna som beskrivs i våra grundlagar.
Må kommande valrörelse i höst inte störas av odemokratiska element!

Lars Andersson
Socialdemokraterna
Skinnskatteberg

Mitt Förstamajtal 2014

Om du missade vårt förstamaj-firande i Skinnskatteberg och mitt tal, så kan du läsa här nedan vad jag sa:

denstrationstag2014

Bästa Förstamajfirare
Jag tänker i mitt tal idag ta upp fyra olika punkter:
Det blir först några ord om nazismen i vårt land idag
Några ord om den moderatledda alliansregeringens misslyckanden
Några ord om vad vi rödgröna gjort under våra 5 år som styrande i kommunen – ett slags bokslut så här inför valet i höst
och till slut – några ord om vad vi socialdemokrater vill göra om vi får väljarnas förtroende att styra Skinnskatteberg under nästa mandatperiod. Hoppas att det känns ok…

1
Martin Niemöller blev kyrkoherde i Berlin 1931. Några år senare grundade han en evangelisk protestorganisation mot Nazitysklands ledning. Detta medförde att han 1937 arresterades och fördes till koncentrationslägret Sachsenhausen och 1941 fördes han över till koncentrationslägret Dachau där han var internerad fram till befrielsen i april 1945.
Några år efter tiden i koncentationslägret skrev han denna dikt som finns i några olika svenska versioner:

När nazisterna hämtade judarna, protesterade jag inte, för jag var ju inte jude;
När nazisterna hämtade kommunisterna, teg jag; jag var ju ingen kommunist.
När de spärrade in socialdemokraterna, sa jag ingenting; jag var ju ingen socialdemokrat.
När de hämtade de fackliga, lät jag bli att protestera; jag var ju inte med i facket.
När nazisterna hämtade mig, fanns det ingen kvar som kunde protestera.


I Sverige idag finns några olika politiska partier och grupper som hämtar sina ideal direkt från Hitlers Tyskland.
Den nazistiska ideologin skiljer på människor och människor, den anser att vissa människor är mera värda än andra, och bejakar våld för att skrämma minoriteter och för att skapa oreda i samhället.
För att inte låta dessa grupper få större spelrum i vårt samhälle har alla vi som står upp för demokrati och människors lika värde ett stort ansvar att göra våra röster hörda. Det är viktigt att vi bemöter främlingsfientliga kommentarer i våra fikarum, att vi tar avstånd från nedlåtande uttalanden om flyktingar och att vi försvarar svaga gruppers rätt till ett människovärdigt liv.
Kort sagt
Demokratin idag är ingen självklarhet som är vunnen för alltid. vi har ett ansvar att ständigt och alltid försvara vår demokrati. Låt oss vara överens om detta. 

2
I september är det val.
Fredrik Reinfeldts höger-regering, som nu har suttit vid makten i snart två hela mandatperioder, har ökat klyftorna i vårt samhälle, skatterna har sänkts för de rika, och arbetslösheten är stor. Utförsäljningen och privatiseringen av statliga angelägenheter har accelererat till den grad att till och med borgerliga väljare börjar säga ifrån. Det har aldrig funnits något rejält stöd bland en majoritet för att sälja ut apotek, bilprovningar och järnvägar mm. Ändå har regeringen oförtrutet fortsatt i samma hjulspår.

När vi socialdemokrater under senaste halvåret varit ute vid ett antal tillfällen och talat med folk och delat ut valmtrl utanför Konsum och ICA hör vi tydligt att väljarna här i Skinnskatteberg vill ha ett regeringsskifte i Sverige efter valet i höst. Man är trött på Reinfeldt-regeringens politik.
Det är nu viktigt att många verkligen går till valurnorna i september och säger ifrån, så att vi får en regering som leds av Stefan Löfven efter den 14 september.

3
En kritik jag då och då möter är att vi socialdemokrater och rödgröna som styr Skinnskatteberg är för dåliga på att föra ut vad vi gör och tydliggöra för väljarna hur vi bygger vårt välfärdsbygge. Jag vill därför ägna några minuter av mitt tal här idag och göra en tillbakablick för att berätta vad som hänt sedan våren 2009 när vi kom tillbaka på ordförandestolarna i kommunledningen.
Jag väljer att sammanfatta detta i 13 punkter:

 • Den satsning på grundskolan som vi inledde våren 2009 har gett resultat. Skolans lokaler är rustade, ett utvecklingsarbete har genomförts i skolan för att höja kompetensen bland personal och för att eleverna som lämnar skolan skall ha en bättre grund att stå på. Vi är på rätt väg
 • Skolbarnsomsorgen – alltså fritids – har flyttat till nya ljusa lokaler i anslutning till Klockarbergsskolan. Bra för eleverna, bra för personalen, bra för föräldrarna
 • En upprustning av Solgården fd Sotvretsgården har skett för att tillgodose behovet av bra förskoleplatser.
 • Vi har avskaffat taxorna till förskolorna för familjer med lägst löner
 • Vi har infört en avgiftsfri kulturskola
 • Projekteringen av ett nytt eget LSS-boende har av olika skäl tyvärr dragit ut på tiden, men ett rejält omtag görs nu och förhoppningsvis kan vi sätta spaden i marken innan årsskiftet.
 • Äldreboendet på Hemgården har rustats upp till mera ändamålsenliga lägenheter till gagn för både boende och personal.
 • Köpet av hyresfastigheten på Släntvägen blev lyckat. Nu rustar vi lägenheterna successivt, alla lägenheter är uthyrda, det är t o m en liten kö för att få flytta dit. Köpet av Släntvägen, rivningen av hyresfastigheten på Alstigen i Riddarhyttan och den medvetna bostadspolitik som vi drivit de senaste åren ett steg på vägen för att få en bra bostadsmarknad här i kommunen.
 • Mångmiljonsatsningen på den nya vattenledning från Färna till tätorten innebär nu att skinnskattebergsborna har renare vatten i sina kranar.
 • Direktbusslinjen mellan Skinnskatteberg och Västerås har tillkommit. Mycket uppskattat av de som åker med.
 • Cykelparken som ni skymtar här borta är en mycket bra satsning för våra ungdomar. Främjar motion och folkhälsa och ökar ortens attraktivitet.
 • Sedan två år tillbaka driver kommunen ett boende för ensamkommande flyktingungdomar. 12 platser i Smedjan i Landstingets lokaler uppe vid Folkhögskolan. Verksamheten får lovord från olika håll och föreningar i Skinnskatteberg har också gjort ett bra jobb med att få in pojkarna i sina verksamheter. Fotboll och judo är aktiviteter som ungdomarna på ett framgångsrikt sätt tar del av.
 • Vi har ökat budgeten för feriearbeten så att ytterligare ett antal ungdomar kan ha sommarjobb när sommarlovet kommer.
 • Det här är ett exempel på viktig välfärdspolitik som vi rödgröna kan känna stolthet och glädje över att här och nu kunna redovisa.

  En annan viktig sak som jag också vill nämna är det framgångsrika lobbyarbete som vi tillsammans med många gjorde för att Skogsmästarskolan skulle bli kvar här i kommunen – mycket viktigt för kommunens fortlevnad.

  4
  Vad vilja då vi socialdemokrater här i Skinnskatteberg gå vidare med under den kommande mandatperioden
  I det valmanifest som vi just nu håller på att utarbeta finns bl a följande punkter med:

  Skola Förskola Fritids är viktiga områden att fortsätta värna
  – Vi socialdemokrater kommer därför att fortsätta fokusera på skolans utveckling
  – Alla elever som slutar högstadiet skall ha godkänt i kärnämnena och vara behöriga till gymnasieskolan
  – Mera resurser till barn och ungdomar med särskilda behov har parti centralt utlovat om vi får en socialdemokratiskt styrd regering
  – Vi vill under mandatperioden införa kostnadsfri läxhjälp till alla
  – Förskolorna i ytterbyarna ska vara kvar så länge det finns tillräckligt många barn
  – Vi vill utveckla de äldres livskvalitet med mera individanpassad omsorg i våra äldreboenden och inom hemtjänsten och vi vill utveckla dagverksamheten på Hemgården
  – Vi kommer som jag tidigare sa att färdigställa ett nytt LSS-boende under 2015. Det handlar om boende enligt lagen om särskilt stöd.
  – Vi vill fortsätta att utveckla kommunikationen mellan kommun och befintliga företag och samtidigt stimulera flera nyetableringar av företag för flera arbetstillfällen
  – Vi vill stödja och stimulera föreningslivet
  – Vi vill titta på möjligheterna att få flera arenor för medborgaraktiviteter, t ex utveckla Borntorpsområdet, bygga en utescen på lämplig plats, göra en skate-bana i anslutning till cykelparken
  – Vi vill fortsätta satsa på och utveckla kollektivtrafiken. Detta är viktigt för oss socialdemokrater
  – Vi vill se till att bredband kommer ut i alla byar
  – Vi vill fortsätta rusta kommunens bostäder
  – Vi vill också utreda möjligheterna att bygga bostäder som passar både yngre och äldre
  – Vi vill fortsätta satsa på maten, så att mer ekologisk och lokalproducerad mat tillagas från grunden till våra barn, ungdomar och äldre.
  Kommunen skall vara en bra arbetsgivare där medarbetarna ska ha rätt till Heltidstjänster med möjlighet att jobba Deltid om man önskar.
  – Vi kommer att jobba för att ge flera ungdomar möjlighet till soommarjobb
  – Vi vill införa Sociala investeringsfonder för att kunna stödja svaga och utsatta grupper i vårt samhälle.

  För oss är det viktigt att Skinnskatteberg förblir en egen kommun och vi kommer därför att fortsätta att jobba för att kommunen skall ha att stark ekonomi. Vi vill att Skinnskatteberg skall vara en attraktiv kommun som människor vill flytta till och bo kvar i. Det senaste året har befolkningen ökat en aning. Det är ett mycket gott tecken.

  Om vi får väljarnas stöd i september att fortsätta leda Skinnskattebergs kommun vill vi fortsätta utveckla välfärden här i Skinnskatteberg. Det är vårt grundläggande vallöfte.

  De gamla parollerna
  Soldaritet, Rättvisa och Arbete är honnörsord som står sig!
  Tack för ordet!

  jagitalarstolen2014