Två reservationer efter KF 17 nov -14

I samband med fullmäktigemötet senast valde vi socialdemokrater tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet att reservera oss mot två olika beslut. Här kan du läsa våra två reservationer, som lämnades in till kommunen idag innan det att KF-protokollet justerades

Reservation
§ 68 Kommunfullmäktige 2014-11-17
Budget 2015 och plan 2016-2017 för Skinnskattebergs kommun

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag som också är kommunstyrelsens förslag.
Vi vill kommentera två av förslagen som (fp), ( c), ( m) och (sd) har fattat beslut om
1
Att avsätta 480 000 kr för skolskjuts för barn som har valt en annan skola än den kommunala.
Kommunen är inte skyldig att stå för dessa kostnader, varje barn får med sig sin skolpeng till den skola de har valt som täcker kostnaden för skolskjuts. Kostnader och konsekvenser är inte utredda, man har heller inte beaktat likabehandlingsprincipen. Att välja vissa barn som går i vissa skolor och betala deras skolskjutsar strider mot kommunallagen.
2.
Att avsätta 450 000 kr för att inrätta ett oppositionsråd.
Fullmäktige fick ett färdigt förslag vid sittande bord, där Allianspartierna ville inrätta ett oppositionsråd på 75%. Den här typen av konstruktioner måste föregås av politiska diskussioner, man måste vara överens om ett sådant här upplägg i god tid innan beslut skall fattas.
Vi anser inte att Skinnskatteberg har råd med ett oppositionsråd på 75%. Vi har att ta ansvar för skattebetalarnas pengar och i detta fall skulle dessa medel bättre kunna användas inom äldreomsorgen så som föreslogs i de rödgrönas budget.

Lars Andersson, socialdemokraterna
Fredrik Skog, vänsterpartiet
Sheila Imamovic Skog, miljöpartiet


Reservation
§ 72 Kommunfullmäktige 2014-11-17
Förändring av den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen – kommunstyrelsens storlek

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag som också är kommunstyrelsens förslag.
Ledningsutskottet har under ett års tid diskuterat behovet av att göra kommunstyrelsen mindre och mera hanterlig. Om detta har de politiska partierna varit överens. Vår mening är att detta beslut skulle ha kunnat fattas nu och innebära kostnadsbesparingar, även om organisationsöversynen i övrigt går ut på remiss

Lars Andersson, socialdemokraterna
Fredrik Skog, vänsterpartiet
Sheila Imamovic Skog, miljöpartiet

Annonser

Vi tackar nej – till oppositionsrådsplatsen.

Pressmeddelande

Det parlamentariska läget i Skinnskatteberg är mycket speciellt. De tre borgerliga partierna i Alliansen (14 mandat) har med hjälp av sverigedemokraterna (2 mandat) vunnit två viktiga frågor i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktigeordförandeposten och Budgeten för 2015. (Vi rödgröna partier har 15 mandat)
Ett mycket märkligt beslut, som majoriteten (fp-c-m-sd) röstade fram vid senaste fullmäktigemötet och som innebär att KSO, kommunstyrelsens ordförande, skall ha ett arvode på 75% jämfört med nuvarande arvode är inte genomtänkt. Hur tänker man?
Samtidigt vill man tillsätta ett oppositionsråd på 75% ”för att ge insyn för oppositionen”.

En första tanke man kan få när man hör ett sådant förslag kan vara att det skulle vara bra att kunna få driva en offensiv oppositionspolitik genom detta oppositionsråd.

Men:
Vid närmare eftertanke, efter analyser och diskussioner med partivänner vill jag härmed meddela följande:
Socialdemokraterna i Skinnskatteberg tackar nej till erbjudandet om att få ett oppositionsråd. Anledningen till detta beslut är följande:

1.
Den här typen av uppgörelser måste föregås av politiska diskussioner innan ett val genomförs, man måste vara överens och skaka hand om detta. I det här fallet blev fullmäktige presenterat ett färdigt förslag vid sittande bord, där Allianspartierna ville inrätta ett oppositionsråd på 75%. Mycket märkligt.

2.
Vi anser inte att Skinnskatteberg har råd med ett oppositionsråd på 75%. Vi har att ta ansvar för skattebetalarnas pengar och i detta fall skulle dessa medel bättre kunna användas inom äldreomsorgen så som föreslogs i de rödgrönas budget.

3.
Vi förstår inte varför Alliansen drar ner Kommunalrådets arvode till 75% jämfört med det arvode som har gällt fram till nu. Ett kommunalråds arbetstid är givetvis flexibel, men de veckor som undertecknad jobbat mindre är 40 timmar under en och samma vecka är synnerligen lätträknade under de snart sex år som jag har varit Kommunstyrelsens ordförande. Hur tänker Alliansen? Ska alliansens kommunalråd jobba 75%?

4
I media i fredags (21/11) säger Carina Sandor i Fagersta-Posten och Radio Västmanland att vi kan inte ”fortsätta i samma anda med krigföring” då gör vi ”kommunen och medborgarna en otjänst”. Man förundras. Carina Sandor talar om att ”hitta en samverkan i den politiska vardagen”.
Från socialdemokraternas sida har vi i ett tidigare skede haft ett väl genomtänkt förslag till överenskommelse över blockgränsen som har avvisats av folkpartiet.

5
Vem är det som ”för krig”? Inte vi. Vi försöker bedriva politik.
Allianspartierna (fp), (c ) och (m) har valt att tillsätta en kommunfullmäktigeordförande med stöd av sverigedemokraterna. Sedan fastställde (fp), ( c ), (m) och (sd) budget 2015. Där fanns idén om ett oppositionsråd på 75% med och där ingår busspengar för elever som går i skolan i Kolsva. Båda förslagen är ej beredda i vare sig budgetberedningen, ledningsutskottet eller kommunstyrelsen.

6
Alliansen har valt att ta med sverigedemokraterna i skutan för att segla vidare, och nu kommer man när klockan redan är slagen och ”vill hitta en samverkan i den politiska vardagen”!
Vi har redan för en vecka sedan aviserat att vi går i opposition.

Slutsatsen som vi socialdemokrater nu drar efter att ha funderat noga är att vi inte kan tacka ja till den oppositionsrådsplats som erbjuds av Kommunfullmäktiges majoritet fp-c-m-sd.
Vi kommer att föreslå att motsvarande medel återförs till äldreomsorgen.

Skinnskatteberg 2014 11 23
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens ordförande
Skinnskatteberg

Nu går vi i opposition!

Pressmeddelande

Jag vill på detta vis meddela att vi socialdemokrater nu väljer att gå i opposition här i Skinnskatteberg och överlämnar därmed ledningen av kommunen till den borgerliga Alliansen fr o m årsskiftet.

Folkpartiet, Centerpartiet och Moderaterna har med stöd av Sverigedemokraterna tillsatt Kommunfullmäktiges ordförande vid det konstituerande KF-mötet den 27 oktober. Vi socialdemokrater uppmanade Allianspartierna att lägga ner sina röster och släppa fram vår fullmäktigeordförandekandidat. Vi rödgröna har nämligen 15 mandat, Alliansen 14 mandat och SD 2 mandat. Det enda hedervärda hade varit att låta den större minoriteten få tillsätta KFO-posten. Så skedde inte.

Vid fullmäktigemötet i måndags – den 17 november – ställdes de rödgrönas budget mot Allianspartiernas budget. Alliansen fick återigen stöd av sverigedemokraterna och vid voteringen blev det alltså 16 röster för Alliansens budget och 15 röster för de rödgrönas budget.

De olika budgetalternativen skiljde sig åt på de sista 830 000 kronorna medel som har kommit in i budgetprocessen i ett sent skede pga höjda statsbidrag.

Vi rödgröna partier (s), (v) och (mp) ville dels föra tillbaka 630 000 kr till äldreomsorgen, medel som vi tidigare i budgetprocessen hade tagit bort från den sektorn, dels ville vi höja föreningsbidraget och bidragen till studieförbunden med 200 000 kr, dessa medel skulle ha styrts mot ungdomsverksamhet och integrationsverksamhet.

Alliansen valde i sin budget att för motsvarande medela prioritera skolskjutsar för barn i södra kommundelen som valt att gå i skolan i Kolsva i Köpings kommun. Dessutom anslog man medel för att tillsätta ett oppositionsråd.

Precis som vid valet till KF-ordförande fick Alliansen stöd av sverigedemokraterna. Den folkvalda församlingen valde att prioritera skolskjutsar ut ur kommunen och medel till oppositionsråd framför att avsätta medel till äldreomsorg och föreningsbidrag med satsning på ungdomar och integration.

Eftersom vi rödgröna nu har förlorat omröstningen om budget 2015 och eftersom det står klart att folkpartiet, centerpartiet och moderaterna har för avsikt att styra Skinnskattebergs kommun med stöd av sverigedemokraterna, väljer vi socialdemokrater nu att gå i opposition i samband med årsskiftet. Vi har inte för avsikt att nominera någon kandidat till varken ordförandeposten eller vice ordförandeposten i KS i samband med att valen till KS och nämnder skall ske den 15 december. Andre vice ordförandeposten i KS torde få bli vår eftersom vi är det största oppositionspartiet.

Vi socialdemokrater har sedan valet försökt att hitta en blocköverskridande överenskommelse med folkpartiet om hur kommunen skulle kunna styras i detta speciella läge, men det har inte varit möjligt.

Lars Andersson (s),
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg

Svar till Kalle på Kammarns insändare i Fagersta-Posten 31/10

Följande insändarsvar har jag skickat till Fagersta-Postens insändarredaktion, vi får se när den publiceras i vår lokaltidning, men här kan du läsa mitt svar redan nu.

Kalle på Kammarn har i FP 31/10 synpunkter på mitt agerande vid Kommunfullmäktiges senaste sammanträde. Han bemöter mig med bildspråk och metaforer. Hans kritik handlar om att jag tar avstånd från sverigedemokraternas främlingsfientliga politik och att jag påvisar vilka rötter (sd) har i den bruna historien. Han menar indirekt att om jag hade agerat mera taktiskt så kanske (sd) skulle ha lagt ner sina röster och släppt fram vår fullmäktigekandidat.

Kalle, du skriver att ”som man bäddar får man ligga”. Ja, vi har inte tänkt bädda ner oss tillsammans med (sd) för att få fortsätta att styra kommunen. Vi vill styra kommunen genom att hitta breda politiska lösningar mellan de demokratiska partierna.

Kalle, du skriver ”att vi biter oss själva i svansen” när vi agerar på detta sätt och går miste om (sd):s stöd. Jag tycker att det vore hyckleri och dubbelmoral att ena stunden kritisera (sd) och andra stunden tiga för att få deras stöd.

Kalle, du skriver att jag ”borde ha insett att jag sågade av grenen som jag sitter på”. Så är det inte. Den gren som vi socialdemokrater sitter på har inte stöd av sverigedemokraterna, därför förstår jag inte ditt resonemang.

Kalle, du skriver att ”ju tystare man är desto klokare verkar man vara”. Berättigad kritik måste framföras. Det främlingsfientliga partiet sverigedemokraterna behöver komma ut ur skuggorna och få strålkastarna på sig när det gäller deras människosyn.

Kalle, jag tycker att du skulle ha ställt följande frågor till de borgerliga partierna (fp), (c) och (m) i Skinnskatteberg i stället för att angripa mig:
– Varför väljer ni i alliansen att sitta på en gren som stöds upp av sverigedemokraterna?
– Varför väljer ni att bädda ner er med sverigedemokraterna för att försöka få makten i Skinnskatteberg?
– Varför tiger ni under själva fullmäktigedebatten och inte kritiserar (sd) med ett enda ord?
Eller Kalle, vem du nu är, är du kanske rådgivare till den borgerliga Alliansen?

Lars Andersson (s)
Kommunalråd, Skinnskatteberg

”Asylsökande är värda ett bättre mottagande”

Tillsammans med mina kommunalrådskollegor i Fagersta och Norberg publicerar vi idag en debattartikel i tidningen Dagens samhälle en debattartikel som vi tre står bakom. Läs och begrunda! Dela gärna artikeln om du instämmer!

Som medborgare och kommunpolitiker ställer vi oss bakom de åtaganden som Sverige har ingått gällande asylprövning. Det är självklart att landet Sverige ska erbjuda människor som flyr för sina liv en tillflyktsort. Våra tre kommuner, liksom många andra, behöver dessutom nya invånare, fler erfarenheter och andra kompetenser.

Ur den synvinkeln är det ytterst välkommet med inflyttning från andra länder. Det vi vänder oss emot är de systemfel och den brist på styrning som råder i mottagandet och som leder till att några få kommuner får ta ett orimligt stort ansvar.

Antalet asylsökande som kom till Sverige förra året motsvarar 0,5 procent av Sveriges befolkning. Det innebär 30 personer i Norberg, 65 personer i Fagersta eller 22 personer i Skinnskatteberg. Men i dag har vi en situation där många kommuner knappt hyser några asylsökande alls medan antalet i andra kommuner överstiger 12 procent av befolkningen.

Våra kommuner hyser i dag tillsammans 1 220 asylsökande. Det innebär stora påfrestningar på våra samhällen.

Vi socialdemokrater ser ett mångkulturellt samhälle som en styrka och en rikedom. Vi tror inte på att göra skillnad på människor. Vår ideologi bygger på solidaritet och att bekämpa orättvisor som finns i samhället. Solidaritet för oss känner inga nationsgränser.

Men vi ser det ovärdiga i mottagandet av dessa människor och vi ser brister i ett system som kommunerna inte kan råda över. Det är helt orimligt att Migrationsverket med ett par veckors varsel öppnar asylboenden på små orter som i ett huj ökar elevantalet i kommunen med 25 procent. Det är stötande att privata aktörer kan tjäna grova pengar på att hysa människor i nöd samtidigt som de kommunala verksamheterna inte har resurser nog att möta de ökande behoven.

Regeringen måste styra Migrationsverket så att de asylsökande placeras i alla Sveriges kommuner. Staten måste också ta ett större ekonomiskt ansvar för mottagandet och ordna sysselsättning för människor som bara går och väntar hela dagarna.

Vi välkomnar beskedet från Konkurrensverket att upphandling av asylboende kan styras till orter där samhällsservice finns. Det som förvånar är att Migrationsverket, trots upprepade påstötningar från oss kommuner, inte har använt sig av den möjligheten tidigare.

Hänsyn måste tas till arbetsmarknadsutsikter och invånarantal när asylboenden öppnas. Det handlar om att skapa ett värdigt mottagande av människor. Regeringen och Migrationsverket måste se till att alla får en vettig chans i sitt nya land.

Marino Wallsten, tillträdande KSO (S), Fagersta
Åsa Eriksson, kommunstyrelsens ordförande (S), Norberg
Lars Andersson, kommunstyrelsens ordförande (S), Skinnskatteberg

Vågat uttalande av Carina Sandor!

Efter vårt gemensamma pressmeddelande från (s) (v) och (mp) där vi säger att vi vill ta ett gemensamt ansvar för att styra kommunen genom en gemensam valsamverkan mellan de tre partierna, kommer Carina Sandor (fp) med ett mycket märkligt och vågat uttalande i Radio Västmanland.

Vad säger Carinas partivänner i distriktsstyrelsen i Västmanland där hon är ordförande?
Vad säger hennes partivänner i Folkpartiets partistyrelse där Carina ingår?

Erik Ullenhag (fp) var en av alliansens politiker som hårdast och mest rakryggad försvarade demokratiska värden mot Jimmy Åkesson sverigedemokraterna.
Lyssna här så förstår ni vad jag menar:
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/443538?programid=112

Pressmeddelande från (s), (v) och (mp)

svmp

Idag har följande pressmeddelande skickats till tidningar, radio och tv.

Pressmeddelande

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Skinnskattebergs kommun har enats om att ha en teknisk valsamverkan när det gäller valen till Kommunfullmäktiges presidium, till Kommunstyrelsen och till övriga nämnder.

Med denna valsamverkan tar de rödgröna partierna ansvar för styrningen av Skinnskatteberg under den kommande mandatperioden. Våra tre partier kommer att utgöra det största politiska blocket i kommunfullmäktige och har därför för avsikt att tillsätta ordförandeposterna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder.

De rödgröna partierna i Skinnskatteberg har tillsammans 15 mandat i kommunfullmäktige, den borgerliga alliansen har 14 mandat och sverigedemokraterna har 2 mandat.

Det parlamentariska läget i Skinnskatteberg kommer att medföra att vi behöver hitta breda politiska lösningar för en stabil och ansvarsfull politik för Skinnskatteberg.

Skinnskatteberg 2014-10-15

Lars Andersson, Socialdemokraterna
Fredrik Skog, Vänsterpartiet
Sheila Imamovic Skog, Miljöpartiet

Sedan sist 2014 10 13

I kommunens informationsblad 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här kan du som läsare av min blogg få en förhandstitt!

• Valet till riksdagen, landstinget och kommunen genomfördes den 14 september. När dessa rader skrivs är det fortfarande oklart hur ledningen av Skinnskattebergs kommun kommer att se ut under den kommande mandatperioden 2015-2018. Förhandlingar mellan partierna pågår.

• Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 oktober beslutades bl. a att införa arbetssättet ”Äldres behov i centrum” i kommunen. Vidare fick förvaltningen ett uppdrag att utreda kommunens möjligheter till ytterligare utökning av platser för ensamkommande flyktingbarn och att fortsätta diskussionerna med migrationsverket och länsstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade också att tilldela förskolan Ekorren ett miljöstipendium på 17 900 kronor samt anvisa 20 000 kr till driftbidrag för föreningen Kulturbygd i Samverkan. Kvinnojouren Frida beviljades ett verksamhetsbidrag på 123 000 kronor för 2015.

• Undertecknad har under månaden deltagit vid en ljusmanifestation i Krampen med anledning av att det är 70 år sedan ryssarna vid Krampenlägret sändes tillbaka till Ryssland. Dessutom har jag deltagit vid invigningen av en skulptur i Riddarhyttan som den syrianske konstnären Basem Zammam skänkt till kommunen.

• Har tagit emot tre klasser med årskurs 5-elever och berättat om kommunen, demokratin och hur valet fungerar. Trevliga, vetgiriga barn med många frågor.

Ha en fortsatt bra höst!

Skinnskatteberg den 13 oktober 2014
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande Skinnskatteberg

Om EU-affischer – insändarsvar till Carina Sandor

I en insändare i Fagersta-Posten den 23/5 skriver Carina Sandor (fp) att folkpartiet och centerpartiet råkat ut för att valaffischtavlor har försvunnit. Med anledning av att Carina Sandor i sin insändare skriver så här: (citat)” Vem eller vilka det är som roar sig med att förstöra både Folkpartiets och Centerpartiets valaffischer är ännu okänt, men vem den/ de sympatiserar med går inte att missta sig på, med tanke på att de affischer som får stå kvar tillhör (s)”. (slut citat) Eftersom detta är ett synnerligen märkligt och kränkande uttalande av Carina Sandor har jag idag skickat in följande svar till Fagersta-Posten:

Carina Sandor (fp) drar i sin insändare i Fagersta-Posten den 23/5 slutsatsen att det är sympatisörer till socialdemokraterna som rivit ner folkpartiets och centerpartiets valaffischer nu inför valet till Europaparlamentet. Det känns som synnerligen billiga poäng att försöka vinna med den typen av insinuation.
Socialdemokratiska valaffischer har försvunnit både i Bernshammar och i Riddarhyttan. Jag drar däremot inte den slutsatsen att det måste vara sympatisörer med de borgerliga Allianspartierna som gjort sig skyldiga till denna vandalisering.
För övrigt instämmer jag till fullo med Carina Sandor i hennes försvar för de grundläggande demokratiska rättigheterna som beskrivs i våra grundlagar.
Må kommande valrörelse i höst inte störas av odemokratiska element!

Lars Andersson
Socialdemokraterna
Skinnskatteberg

Mitt Förstamajtal 2014

Om du missade vårt förstamaj-firande i Skinnskatteberg och mitt tal, så kan du läsa här nedan vad jag sa:

denstrationstag2014

Bästa Förstamajfirare
Jag tänker i mitt tal idag ta upp fyra olika punkter:
Det blir först några ord om nazismen i vårt land idag
Några ord om den moderatledda alliansregeringens misslyckanden
Några ord om vad vi rödgröna gjort under våra 5 år som styrande i kommunen – ett slags bokslut så här inför valet i höst
och till slut – några ord om vad vi socialdemokrater vill göra om vi får väljarnas förtroende att styra Skinnskatteberg under nästa mandatperiod. Hoppas att det känns ok…

1
Martin Niemöller blev kyrkoherde i Berlin 1931. Några år senare grundade han en evangelisk protestorganisation mot Nazitysklands ledning. Detta medförde att han 1937 arresterades och fördes till koncentrationslägret Sachsenhausen och 1941 fördes han över till koncentrationslägret Dachau där han var internerad fram till befrielsen i april 1945.
Några år efter tiden i koncentationslägret skrev han denna dikt som finns i några olika svenska versioner:

När nazisterna hämtade judarna, protesterade jag inte, för jag var ju inte jude;
När nazisterna hämtade kommunisterna, teg jag; jag var ju ingen kommunist.
När de spärrade in socialdemokraterna, sa jag ingenting; jag var ju ingen socialdemokrat.
När de hämtade de fackliga, lät jag bli att protestera; jag var ju inte med i facket.
När nazisterna hämtade mig, fanns det ingen kvar som kunde protestera.


I Sverige idag finns några olika politiska partier och grupper som hämtar sina ideal direkt från Hitlers Tyskland.
Den nazistiska ideologin skiljer på människor och människor, den anser att vissa människor är mera värda än andra, och bejakar våld för att skrämma minoriteter och för att skapa oreda i samhället.
För att inte låta dessa grupper få större spelrum i vårt samhälle har alla vi som står upp för demokrati och människors lika värde ett stort ansvar att göra våra röster hörda. Det är viktigt att vi bemöter främlingsfientliga kommentarer i våra fikarum, att vi tar avstånd från nedlåtande uttalanden om flyktingar och att vi försvarar svaga gruppers rätt till ett människovärdigt liv.
Kort sagt
Demokratin idag är ingen självklarhet som är vunnen för alltid. vi har ett ansvar att ständigt och alltid försvara vår demokrati. Låt oss vara överens om detta. 

2
I september är det val.
Fredrik Reinfeldts höger-regering, som nu har suttit vid makten i snart två hela mandatperioder, har ökat klyftorna i vårt samhälle, skatterna har sänkts för de rika, och arbetslösheten är stor. Utförsäljningen och privatiseringen av statliga angelägenheter har accelererat till den grad att till och med borgerliga väljare börjar säga ifrån. Det har aldrig funnits något rejält stöd bland en majoritet för att sälja ut apotek, bilprovningar och järnvägar mm. Ändå har regeringen oförtrutet fortsatt i samma hjulspår.

När vi socialdemokrater under senaste halvåret varit ute vid ett antal tillfällen och talat med folk och delat ut valmtrl utanför Konsum och ICA hör vi tydligt att väljarna här i Skinnskatteberg vill ha ett regeringsskifte i Sverige efter valet i höst. Man är trött på Reinfeldt-regeringens politik.
Det är nu viktigt att många verkligen går till valurnorna i september och säger ifrån, så att vi får en regering som leds av Stefan Löfven efter den 14 september.

3
En kritik jag då och då möter är att vi socialdemokrater och rödgröna som styr Skinnskatteberg är för dåliga på att föra ut vad vi gör och tydliggöra för väljarna hur vi bygger vårt välfärdsbygge. Jag vill därför ägna några minuter av mitt tal här idag och göra en tillbakablick för att berätta vad som hänt sedan våren 2009 när vi kom tillbaka på ordförandestolarna i kommunledningen.
Jag väljer att sammanfatta detta i 13 punkter:

 • Den satsning på grundskolan som vi inledde våren 2009 har gett resultat. Skolans lokaler är rustade, ett utvecklingsarbete har genomförts i skolan för att höja kompetensen bland personal och för att eleverna som lämnar skolan skall ha en bättre grund att stå på. Vi är på rätt väg
 • Skolbarnsomsorgen – alltså fritids – har flyttat till nya ljusa lokaler i anslutning till Klockarbergsskolan. Bra för eleverna, bra för personalen, bra för föräldrarna
 • En upprustning av Solgården fd Sotvretsgården har skett för att tillgodose behovet av bra förskoleplatser.
 • Vi har avskaffat taxorna till förskolorna för familjer med lägst löner
 • Vi har infört en avgiftsfri kulturskola
 • Projekteringen av ett nytt eget LSS-boende har av olika skäl tyvärr dragit ut på tiden, men ett rejält omtag görs nu och förhoppningsvis kan vi sätta spaden i marken innan årsskiftet.
 • Äldreboendet på Hemgården har rustats upp till mera ändamålsenliga lägenheter till gagn för både boende och personal.
 • Köpet av hyresfastigheten på Släntvägen blev lyckat. Nu rustar vi lägenheterna successivt, alla lägenheter är uthyrda, det är t o m en liten kö för att få flytta dit. Köpet av Släntvägen, rivningen av hyresfastigheten på Alstigen i Riddarhyttan och den medvetna bostadspolitik som vi drivit de senaste åren ett steg på vägen för att få en bra bostadsmarknad här i kommunen.
 • Mångmiljonsatsningen på den nya vattenledning från Färna till tätorten innebär nu att skinnskattebergsborna har renare vatten i sina kranar.
 • Direktbusslinjen mellan Skinnskatteberg och Västerås har tillkommit. Mycket uppskattat av de som åker med.
 • Cykelparken som ni skymtar här borta är en mycket bra satsning för våra ungdomar. Främjar motion och folkhälsa och ökar ortens attraktivitet.
 • Sedan två år tillbaka driver kommunen ett boende för ensamkommande flyktingungdomar. 12 platser i Smedjan i Landstingets lokaler uppe vid Folkhögskolan. Verksamheten får lovord från olika håll och föreningar i Skinnskatteberg har också gjort ett bra jobb med att få in pojkarna i sina verksamheter. Fotboll och judo är aktiviteter som ungdomarna på ett framgångsrikt sätt tar del av.
 • Vi har ökat budgeten för feriearbeten så att ytterligare ett antal ungdomar kan ha sommarjobb när sommarlovet kommer.
 • Det här är ett exempel på viktig välfärdspolitik som vi rödgröna kan känna stolthet och glädje över att här och nu kunna redovisa.

  En annan viktig sak som jag också vill nämna är det framgångsrika lobbyarbete som vi tillsammans med många gjorde för att Skogsmästarskolan skulle bli kvar här i kommunen – mycket viktigt för kommunens fortlevnad.

  4
  Vad vilja då vi socialdemokrater här i Skinnskatteberg gå vidare med under den kommande mandatperioden
  I det valmanifest som vi just nu håller på att utarbeta finns bl a följande punkter med:

  Skola Förskola Fritids är viktiga områden att fortsätta värna
  – Vi socialdemokrater kommer därför att fortsätta fokusera på skolans utveckling
  – Alla elever som slutar högstadiet skall ha godkänt i kärnämnena och vara behöriga till gymnasieskolan
  – Mera resurser till barn och ungdomar med särskilda behov har parti centralt utlovat om vi får en socialdemokratiskt styrd regering
  – Vi vill under mandatperioden införa kostnadsfri läxhjälp till alla
  – Förskolorna i ytterbyarna ska vara kvar så länge det finns tillräckligt många barn
  – Vi vill utveckla de äldres livskvalitet med mera individanpassad omsorg i våra äldreboenden och inom hemtjänsten och vi vill utveckla dagverksamheten på Hemgården
  – Vi kommer som jag tidigare sa att färdigställa ett nytt LSS-boende under 2015. Det handlar om boende enligt lagen om särskilt stöd.
  – Vi vill fortsätta att utveckla kommunikationen mellan kommun och befintliga företag och samtidigt stimulera flera nyetableringar av företag för flera arbetstillfällen
  – Vi vill stödja och stimulera föreningslivet
  – Vi vill titta på möjligheterna att få flera arenor för medborgaraktiviteter, t ex utveckla Borntorpsområdet, bygga en utescen på lämplig plats, göra en skate-bana i anslutning till cykelparken
  – Vi vill fortsätta satsa på och utveckla kollektivtrafiken. Detta är viktigt för oss socialdemokrater
  – Vi vill se till att bredband kommer ut i alla byar
  – Vi vill fortsätta rusta kommunens bostäder
  – Vi vill också utreda möjligheterna att bygga bostäder som passar både yngre och äldre
  – Vi vill fortsätta satsa på maten, så att mer ekologisk och lokalproducerad mat tillagas från grunden till våra barn, ungdomar och äldre.
  Kommunen skall vara en bra arbetsgivare där medarbetarna ska ha rätt till Heltidstjänster med möjlighet att jobba Deltid om man önskar.
  – Vi kommer att jobba för att ge flera ungdomar möjlighet till soommarjobb
  – Vi vill införa Sociala investeringsfonder för att kunna stödja svaga och utsatta grupper i vårt samhälle.

  För oss är det viktigt att Skinnskatteberg förblir en egen kommun och vi kommer därför att fortsätta att jobba för att kommunen skall ha att stark ekonomi. Vi vill att Skinnskatteberg skall vara en attraktiv kommun som människor vill flytta till och bo kvar i. Det senaste året har befolkningen ökat en aning. Det är ett mycket gott tecken.

  Om vi får väljarnas stöd i september att fortsätta leda Skinnskattebergs kommun vill vi fortsätta utveckla välfärden här i Skinnskatteberg. Det är vårt grundläggande vallöfte.

  De gamla parollerna
  Soldaritet, Rättvisa och Arbete är honnörsord som står sig!
  Tack för ordet!

  jagitalarstolen2014

  Sedan sist 2014 04 13

  I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här får du som läsare av min blogg möjlighet att ta del av mina rader.

  • Skinnskatteberg ingår sedan hösten 2013 i ett utvecklingsprojekt som heter ”Den attraktiva regionen” som drivs av Trafikverket. Det handlar om hur transportsystem kan bidra till regional utveckling, miljöeffektiv rörlighet och social hållbarhet. Västmanlands delprojekt handlar om gruvetableringen i norra Västmanland. Projektet är i ett inledande skede. Projektet avslutas halvårsskiftet 2016 om Trafikverket inte beslutar om förlängning. I Västmanlands delprojekt deltar: Skinnskattebergs kommun, Fagersta, Norberg, Kollektivtrafikmyndigheten, Trafikverket och Länsstyrelsen Undertecknad ingår i en styrgrupp för detta projekt

  • Har haft en träff med kommunens revisorer och bland annat diskuterat hur vi kan utveckla vår målstyrningsmodell.

  • Har deltagit i ett bredbandsforum i Västerås som bland annat diskuterade utbyggnaden av bredband i våra tätorter och på vår landsbygd.

  • Svenskt Näringsliv arrangerade i månadsskiftet ett ”Framtidsmöte” i Västerås. Fick möjlighet att prata med många politiker och företagare om vad som är viktigt för att utveckla företagsamheten i länet.

  • Vid ett möte i Smedjebacken har jag varit med och diskuterat Ekomuseums framtid och vid ett annat seminarium i Ludvika har jag lärt mig mera om kollektivtrafikens utmaningar.

  • Vårt framgångsrika Samordningsförbund har haft ägarmöte. Norra Västmanlands Samordningsförbund består av medlemmarna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget Västmanland samt kommunerna i Fagersta, Hallstahammar, Norberg, Sala, Skinnskatteberg och Surahammar. Förbundet arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet.

  Vårhälsning

  Skinnskatteberg den 13 april 2014
  Lars Andersson (s)
  Kommunstyrelsens Ordförande
  Skinnskatteberg

  Sedan sist 2014 03 13

  I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här får du som läsare av min blogg möjlighet att ta del av mina rader.

  • Vi går mot vår och budgetarbetet inför 2015 har startat. Jag får anledning att återkomma till det.

  • Kommunstyrelsens har haft sitt andra sammanträde för året. Översiktsplanen och samrådshandlingen godkändes för att ställas ut under två månader nu i vår. Meningen är att planen skall fastställas av Kommunfullmäktige i september. Se vidare information i denna skrift.
  Reglerna för kommunens miljöpris och miljöstipendium är uppdaterade och kommer snart att finnas på kommunens hemsida. Kommunen har fått ett riktat statsbidrag inom äldreomsorgens- och handikappomsorgens verksamhet för kvalitetshöjande insatser. Kommunstyrelsen har nu tagit del av utvärderingen från 2013 och godkänt planerna för 2014 års insatser. Statsbidraget är på drygt 2 miljoner kronor oc h används bl a till kompetensutveckling, förbättring av matmiljö, utveckling av dagvård, utveckling av väntjänst, kultur i vården, utbildning av läsombud.

  • Rekrytering av en ny socialchef pågår.

  • Länsstyrelsen har varit på besök och diskuterat eventuellt kommande flyktingmottagande. Frågan kommer att diskuteras av politiken under den närmaste framtiden.

  • Vid Kommunfullmäktigemötet i februari beslutades bl a att bifalla ett borgensåtagande för Vafab Miljö, att revidera Valnämndens reglemente, att anta Riktlinjer för gåvor och uppvaktning av tillsvidareanställda samt att avslå motionen om vårdhund inom kommunens äldreboende.

  Vårhälsning

  Skinnskatteberg den 13 mars 2014
  Lars Andersson (s)
  Kommunstyrelsens Ordförande
  Skinnskatteberg

  Sedan sist 2014 02 13

  I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här får du som läsare av min blogg möjlighet att ta del av mina rader.

  • Det politiska året har nu rullat igång för fullt.

  • Kommunstyrelsens har haft sitt första sammanträde för året. Arbetet med 2015 års budget har dragit igång och kommunstyrelsen beslutade enligt ledningsutskottets förslag, att nettoramen för 2015 års budget skall vara 215,965 miljoner kronor. Denna ram baseras på 4400 invånare. Resultatkravet skall vara 1,5 % och ramen skall innefatta utvecklingsmedel med 1 miljon kronor. Skatten är oförändrad 22,51 kr. Den slutgiltiga budgeten för 2015 tas av kommunfullmäktige i november
  Kommunstyrelsen antog vidare nya Riktlinjer för gåvor och representation.
  Ett viktigt beslut när det gäller kollektivtrafiken togs. Kommunstyrelsen beslutade att kommunen skall anlita kollektivtrafikmyndigheten i länet för upphandling samt planering av skolskjutsar och färdtjänst. Projektmedel beviljades till Finska föreningen från statsbidraget för finskt förvaltningsområde, dels för ett traditionellt kulturarrangemang den 3 maj, dels för evenemanget Laskiaiset. Vidare beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå en motion om vårdhund inom äldreomsorgen.

  • Ett brottsförebyggande råd har avverkats. Bestämdes bland annat att några trygghetsvandringar kommer att genomföras i vår.

  • Arbetet med Översiktsplanen går snart in i sitt slutskede. En utställningsperiod planeras under våren där man kommer att se vilka förändringar i Översiktsplanens ursprungsförslag som gjorts efter samrådsfasen.

  • Ledningsutskottet har haft en planeringsdag och bland annat diskuterat hur våra kommungemensamma mål skall komma att revideras.

  • Har deltagit i ett medlemsråd med Kommuninvest. Kommuninvest är ett svenskt kommunalägt kreditmarknadsbolag som erbjuder svenska kommuner och landsting finansieringslösningar i form av lån och finansiell rådgivning. Vid medlemsrådet i Örebro diskuterades Kommuninvests framtid, en omvärldsanalys gavs och en redovisning av det gångna året gjordes.

  Senvinterhälsning

  Skinnskatteberg den 13 februari 2014
  Lars Andersson (s)
  Kommunstyrelsens Ordförande
  Skinnskatteberg

  Sedan sist 2014 01 13

  I kommunens informationstidning 0222-an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg.
  Här får du en förhandstitt på mina rader som kommer i nästa 0222-an!

 • Jul- och nyårshelgerna är över och efter några dagars vila och återhämtning går vi nu mot ljusare tider.

 • Vid kommunstyrelsens sammanträde strax innan jul fastställdes en arbetsplan för bredbandsutbyggnad, Valnämndens reglemente reviderades, mötesschemat för kommunstyrelsen och dess utskott fastställdes samt tidsplanen för boksluts och budgetarbetet under 2014 justerades mm.

 • Vid Ledningsutskottets möte nu direkt efter helgerna diskuterades och beslutades bl. a om de preliminära budgetramarna för 2015. Ledningsutskottet beslutade föreslå Kommunstyrelsen följande:
  – att nettoramen för kommunens totala verksamhet skall vara 215,9 miljoner kronor
  – att ramen baseras på ett invånarantal på 4400 inv.
  – att resultatkravet skall uppgå till 1,5%
  – att ramen skall innefatta utvecklingsmedel med 1 miljon kronor samt
  – att skatten skall vara oförändrad 22,51 kr
  Budgetarbetet för 2015 tar nu sin början för att slutgiltigt fastställas vid Kommunfullmäktige i november!

  Utskottet gav vid mötet förvaltningen i uppdrag att utreda frågan vidare om ett genomförande av ”Heltid en rättighet – deltid en möjlighet” i kommunen.
  Ledningsutskottet beviljade också medel till två finska kulturprojekt att tas från statsbidraget för det finska förvaltningsområdet.

 • En liten delegation med politiker och tjänstemän från Skinnskatteberg har varit till Norrköping och träffat kommunalrådet Lars Stjernkvist och några av hans tjänstemän.
  Mycket trevligt och givande att få ta del av deras erfarenheter av Sociala Investeringsfonder!

  God fortsättning på det nya året

  Skinnskatteberg den 13 januari 2014
  Lars Andersson (s)
  Kommunstyrelsens Ordförande
  Skinnskatteberg

 • Sedan sist – 20131212

  I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här är raderna i nyårsnumret 2013/2014

  • Årets sista Kommunfullmäktige har genomförts.
  Budgeten för 2014 antogs. Nettobudgetramen för kommunens totala verksamhet fastställdes till 209,7 miljoner kronor. Skattesatsen är oförändrad 22,51 kr och resultatkravet beräknas på 0,9 % av skatteintäkter och utjämningssystem. Budgeten beräknas på ett invånarantal på 4375 personer. Partistödet i form av ett grundstöd per parti på 15000 kr och ett mandatstöd med 2000 kr per mandat är oförändrat.
  VAFAB ombildas inom kort till kommunalförbundet Vafabmiljö och Kommunfullmäktige ställde sig vid mötet bakom den nya förbundsordningen.

  • Undertecknad har tillsammans med ett par tjänstemän deltagit i ett seminarium som handlade om Sociala investeringsfonder

  • Kvinnojouren Fridas lokaler i Fagersta har haft invigning. Kvinnojouren Frida är en ideell förening som är både religiöst och politiskt obunden. Man arbetar mot alla former av förtryck och våld mot kvinnor och barn i Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar och Hallstahammar.

  • Länsstyrelsen inbjuder en gång om året till Regionalt krishanteringsråd. Syftet med rådet är att skapa förutsättningar för ett säkrare Västmanland. Krishanteringsrådet är en samling av olika aktörer, kommuner, landsting, polis, räddningstjänst osv, som bildar ett nätverk där olika frågor diskuteras, för att länet ska kunna stå bättre rustade om någon extraordinär händelse inträffar i länet. Denna gång var temat ”Social oro”.

  • Kommunens pensionärs och handikapråd har haft möte. Jag var inbjuden och kunde informera om aktuella kommunala frågor. Många intressanta spörsmål kom upp.

  • Kommunens näringslivsråd har haft möte. Bl a informerades om Sommarlovsentreprenörerna, som kommunen varit engagerade i under sommaren, samt kommunens nya upplägg när det gäller turistverksamhet.

  God Jul och Gott nytt år

  Skinnskatteberg den 12 december 2013
  Lars Andersson (s)
  Kommunstyrelsens Ordförande
  Skinnskatteberg

  Sedan sist – 20131112

  I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här är raderna i decembernumret 2013

  • Sedan sist har vår förra kommunchefen Leena Berglund slutat och gått i pension och vår nye kommunchef Nima Poushin kommit på plats och börjat. Leena önskas allt gott med sin nya tillvaro och Nima önskas varmt välkommen till Skinnskattebergs kommun.

  • Det lokala krishanteringsrådet har haft möte. Krishanteringsrådets främsta uppgift är att bygga ett nätverk som kan behövas i ett kris samt uppnå samordning i planerings- och förberedelsearbetet.

  • Har haft förmånen att delta i den årligen återkommande festmiddagen inom äldreomsorgen. Trerätters middag, musikunderhållning och god stämning!

  • Forskargruppen vid Skogsmästarskolan har studerat ett antal kommuner i Bergslagen hur man jobbar med sina Översiktsplaner. Ett seminarium har hållits där många olika intressanta aspekter framkom. För vår del här i Skinnskatteberg håller man som bäst på med att sammanställa alla synpunkter och svar som kommit in under vår samrådsperiod.

  • Ledningsutskottet har haft en planeringsdag och bl a diskuterat kommande arbete med utveckling av vår målstyrning , samt diskuterat hur den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen kan utvecklas inför den nya mandatperioden 2015-2018

  • Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 12 november beslutades om ett förslag till Budget 2014 som skall antas av Kommunfullmäktige den 25 november.
  Ramen för budgeten innebär att invånarantalet skall räknas på 4375 invånare, resultatkravet skall vara 0,9% av skatteintäkter och utjämningsbidrag, skattesatsen skall vara oförändrad 22,51 kr och budgetramen för den totala verksamheten skall vara 209,687 mKr.

  Tidig Vinterhälsning!

  Skinnskatteberg den 12 november 2013
  Lars Andersson (s)
  Kommunstyrelsens Ordförande
  Skinnskatteberg

  Sedan sist – 20131011

  I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här är raderna i novembernumret 2013

  • Översiktsplanens samrådsträffar är avklarade. Sex kvällar med mellan 15 och 50 deltagare i centralorten och olika byar runt om i kommunen. Många intressanta synpunkter har inkommit.

  • Kommunfullmäktige beslutade den 23 september att säga ja till att Vafab miljö ombildas från Aktiebolag till Kommunalförbund. Om alla kommuner i länet och landstinget fattar samma beslut kommer detta att genomföras nästa år.
  Några val genomfördes också på fullmäktige: Bl a valdes Aneth Arvidsson (s) till ordförande i Valnämnden efter Mia Bohlin (mp) som flyttat från kommunen.

  • LONA-projektet vid Hedströmmen har haft en temakväll. Många kom för att lyssna på forskaren Johan Thörnblom som berättade om öringarnas lekvanor bl a.

  • Planerna på att Västmanland ska få bilda en egen regionkommun verkar gå om intet. I första
  läget har regeringen sagt nej till Västmanands ansökan.

  • Har deltagit i VKL:s Kulturberednings höstkonferens. Där diskuterades bl a hur samarbetet mellan olika kulturinstitutioner och kommunerna skall kunna stärkas.

  • Har genomfört ett möte med representanter från Migrationsverket, VL, NVU och kommunen. Diskuterades möjligheterna att förlägga SFI-undervisningen utlokaliserad till Skinnskatteberg eller Riddarhyttan.

  Hösthälsning!

  Skinnskatteberg den 11 oktober 2013
  Lars Andersson (s)
  Kommunstyrelsens Ordförande
  Skinnskatteberg

  Sedan sist – 20130916

  I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här är raderna i oktobernumret 2013

  • Första veckan i september var några delegationer från olika länder i Skinnskatteberg för att uppta det regionala nätverket Hållbara Bergslagen i det internationella nätverket Model Forest. På onsdagen genomfördes ett seminarium i Kulturhuset Korpen, där
  bl a Kanadas ambassadör och Landshövdingen i Västmanland var närvarande vid invigningen. Att Skinnskattebergs kommun ingår i nätverket Hållbara Bergslagen känns både riktigt och viktigt med tanke på vårt förhållande till skogen.

  • Har varit på VKL:s kulturberedning i Sala, där det bland annat diskuterades om gemensamma kulturprojekt på länsnivå.

  • Kommunens budgetberedningen har haft ett första möte där en genomgång av de olika sektorernas ekonomi presenterades. Beredningen fortsätter under oktober. Kommunens budget för 2014 kommer att fastställas i november.

  • Kollektivtrafikmyndigheten har inbjudit till samråd. Bland annat diskussion om tidtabellerna inför 2014. Nyheter blir att Linje 56 kommer att köras även de dagar skolan har lov, samt att direktbussen Skinnskatteberg-Västerås kommer att starta i Riddarhyttan på morgonen.

  • Undertecknad har haft äran att delta i firandet av Kommunernas 150-årsjubilem. Sveriges Kommuner och Landsting hade en heldag i Stockholm den 12 september med seminarier och föreläsningar. På kvällen middag med representanter från alla Sveriges kommuner och Landsting

  • Kung Carl Gustav och Drottning Silvia har besökt Skinnskatteberg.
  I samband med kungens 40 årsjubileum som regent, genomfördes en Eriksgata i samtliga län i landet. Här i kommunen gjordes ett besök vid Skogsmästarskolan.

  Hösthälsning!

  Skinnskatteberg den 16 september 2013
  Lars Andersson (s)
  Kommunstyrelsens Ordförande
  Skinnskatteberg

  Sedan sist – 20130814

  I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här är raderna i septembernumret 2013

  • Efter en skön sommar går vi nu in i hösten och de politiska mötena börjar åter dra igång.

  • Översiktsplanen är ute på samrådsrunda. Ta chansen och tyck till om Skinnskattebergs framtid. Sista september är stoppdatum för att lämna in synpunkter.

  • Ledningsutskottet den 13 augusti beslutade föreslå Kommunstyrelsen att avsluta projektet att utreda möjligheterna att flytta kommunhuset till fd Folkhögskolans lokaler som nu ägs av Landstinget.
  Avsiktsförklaringen som tecknats mellan Landstinget och kommunen om att hitta en framtida lösning för lokalerna gäller dock fortfarande – fram till sommaren 2014.

  • Utskottet beslutade vidare att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att Skinnskattebergs kommun genomför en förändring i organisationen så att alla som så önskar kan erbjudas att arbeta heltid.

  • Ledningsutskottet beslutade också att föreslå Kommunstyrelsen att besluta om att anlita Kollektivtrafikmyndigheten för upphandling, planering och drift av skolskjutsarna.

  • Strax innan sommaren blev undertecknad invald i styrelsen för intresseföreningen Bergslaget. Föreningen är en ideell förening med kommuner, regionförbund och landsting som medlemmar. Föreningen fungerar som en aktiv plattform för samarbete och företräder medlemmarnas intressen gentemot myndigheter och organisationer i både nationella och internationella sammanhang. Intresseföreningen består av tjugotre kommuner, Region Dalarna, Region Värmland och Regionförbundet Örebro län samt av landstinget i Västmanland.

  • Karmansbo smedja blev tidigt i somras kommunens femte byggnadsminne. Fin invigning med Landshövdingen i spetsen och olika kulturinslag.

  • Till slut: Förhandlingarna med den entreprenör som kommer att ta över och arrendera bowlinghallen blev klar under sommar. Efter alla turer som har varit runt bowlingens framtid är det mycket positivt att kunna konstatera att verksamheten i bowlinghallen får en fortsättning.

  Tidig hösthälsning!

  Skinnskatteberg den 14 augusti 2013
  Lars Andersson (s)
  Kommunstyrelsens Ordförande
  Skinnskatteberg