Två motioner om säkerhet i trafiken

Till kvällens kommunfullmäktige 23/11 -15 har jag lämnat in två motioner som handlar om ökad trafiksäkerhet i Skinnskatteberg.

Motion (1)
till Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg
angående övergångsställe vid Allaktivitetshuset Sture

Allaktivitetshuset Sture är beläget på den sydvästra sidan av Köpingsvägen. Skinnskattebergs kommun har en ungdomsverksamhet under kvällstid i lokalerna, och på torsdags- och fredagseftermiddagar arrangeras en fritidsklubb för barn i mellanstadieåldrarna.

För att ta sig till och från Allaktivitetshuset måste barnen och ungdomarna passera Köpingsvägen.
Eftersom det inte finns något övergångsställe i direkt anslutning till Allaktivitetshuset utsätts barn och ungdomar för trafikfara när de skall passera Köpingsvägen.
Många bilar och mycket tung trafik åker på denna väg.

Jag vet att denna fråga har diskuterats i olika sammanhang och på olika nivåer under flera år, men hittills har det inte varit möjligt att få till ett övergångsställe av olika orsaker.

Jag vill med denna motion nu föreslå
– att en trafiksäker lösning jobbas fram och verkställs, så att barn och ungdomar kan passera Köpingsvägen på sin väg till och från Allaktivitetshuset Sture, utan att utsättas för trafikfara.

Lars Andersson
Andre vice ordförande i Kommunstyrelsen (s)

Motion (2)
till Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg
angående gång- och cykelbana utmed Köpingsvägen

I samband med revideringen av hastighetsbegränsningarna i tätorten för att par år sedan diskuterades fördelarna med att anlägga en gång- och cykelbana utmed Köpingsvägen. Inga beslut togs den gången.

Köpingsvägen – genomfartsleden genom samhället – har förutom personbilstrafik och kollektivtrafik, mycket tung lastbilstrafik på väg till och från ortens industrier.
Det skulle vara mycket värdefullt för trafiksäkerheten i Skinnskatteberg om en gång- och cykelbana anlades från Kulturhuset Korpen/ Klockarbergsskolan parallellt med Köpingsvägen på nordöstra sidan, ner till Masmästarvägen. På detta sätt skulle gående och cyklister inte behöva gå/cykla i direkt anslutning till fordonstrafiken på Köpingsvägen.
Trafiksäkerheten skulle öka betydligt.

Jag föreslår därför
– att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i upprag att ta fram ett genomarbetet underlag som belyser möjligheterna och kostnaderna för att anlägga en gång- och cykelbana utmed Köpingsvägen från Korpen/Skolan fram till Masmästarvägen.

Lars Andersson
Andre vice ordförande i Kommunstyrelsen (s)

Förhoppningsvis kommer Kommunfullmäktige efter att motionerna är beredda, ställa sig bakom dessa förslag, så att trafiksäkerheten i tätorten ökar!

Handikappanpassad brygga i Nedre Vättern!

I en motion till fullmäktige i Skinnskatteberg, från två vänsterpartister med en rad olika förslag om satsningar efter strandpromenaden med mera, finns ett förslag som jag anser att kommunen skall titta närmare på. Det handlar om att anlägga en brygga ut i sjön Nedre Vättern för allmänheten.

Bryggan skall vara anpassad för funktionshindrade och placeras på ett ställe så att den lätt nås från centrum av samhället, förslagsvis någonstans nedanför Brasgränd. Bryggan skall göras stabil och säker och kunna användas för picknickstunder, mete, avkoppling mm

Utifrån dessa tankar vill jag att Tekniska utskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta
– att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag med ekonomisk kalkyl vad det skulle kosta att anlägga en handikappanpassad brygga i Nedre Vättern.

Lars Andersson
ledamot i Tekniska utskottet
lars.andersson@riddarhyttan.nu