Mottagning i Blå hallen

Charlotte Jansson, ordförande i Kommunfullmäktige och jag, ordförande i Kommunstyrelsen i Skinnskatteberg deltog fredagen den 18 juni vid Regeringens mottagning i Blå hallen i Stadshuset i Stockholm. Representanter från Sveriges alla kommuner och Landsting var inbjudna för att hylla Kronprinsessan Viktoria och Daniel Westlings stundande bröllop. Samtidigt överlämnade vi ett brev där kommunens gåva till brudparet tillkännagavs. Skinnskatteberg bjuder nämligen alla boende inom äldreomsorgen på en trerätters middag tisdagen den 22 juni med anledning av bröllopet.
Fotograf Pawel Flato.

Här hälsar jag på Kronprinessan Viktoria.

Högtidlig skolavslutning!

Vill framföra mitt tack till alla som planerat, alla som medverkade och alla som deltog vid läsårsavslutningen i Skinnskattebergs kyrka idag. Avslutningen blev mycket stämningsfull och fin. Niornas gemensamma avslutningssång satte en värdig punkt för ett innehållsrikt läsår.

Lars Andersson
KS ordförande
Skinnskatteberg

Vi ”gödslar inte med några miljoner”!

Svar på insändare i Fagersta-Posten:

A Bertil Leneklint folkpartiet (FP 7 maj) påstår i sin insändare att nuvarande majoriteten i Skinnskatteberg ”gödslar med miljonerna”! Han hänvisar till det förslag av inköp av fastigheterna på Släntvägen i Skinnskatteberg och Alstigen i Riddarhyttan som lagts. Leneklints uttalande har ingen grund.

Förslaget från den nuvarande politiska majoriteten (s), (v) och (skbgd) om att köpa in dessa fastigheter handlar om en investering för framtiden som kommunen nu gör, ett sätt att ta ansvar för kommunens bostadspolitik. Ett köp av fastigheten på Släntvägen innebär att risken för att någon oseriös fastighetsägare skall köpa husen i spekulationssyfte och köra dem i botten elimineras. De kapitalkostnader som uppstår i samband med köpet av Släntvägen skall givetvis inte belasta skattebetalarna.

Att ha god balans mellan utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden är mycket viktigt. Kommunen måste därför vara med och ta ett ansvar för nödvändiga omstruktureringar och rivningar för att få en fungerande fastighetsmarknad när det gäller hyresbostäder i Skinnskatteberg. I den föreslagna fastighetsaffären ingår också på sikt en rivning av hyreshuset på Alstigen 4 i Riddarhyttan.

Leneklint insinuerar att detta förslag är en eftergift för Skinnskattebergsdemokraterna! Vi har varit helt eniga inom majoriteten i denna fråga. Att Leneklint nu avslöjar i sin insändare att Alliansen på sin tid gjorde eftergifter för Skinnskattebergsdemokraterna, när de gällde de två halvtidsarvoderade nämndordförandena våren 2007, visar bara att det inte fanns några långsiktiga planer för hur politiken skulle föras när Alliansen tog över styret efter valet 2006.

Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens ordförande
Skinnskatteberg

Pressmeddelande efter Kommunfullmäktige

Här följer ett axplock av de beslut som fattades vid kommunfullmäktige ikväll den 7 juni i Skinnskatteberg:

· Ang Budgetram 2011
Kommunfullmäktige beslutade:
– att fastställa budgetramen för 2011 till 193.900.000 kronor för verksamheterna inklusive avvecklingskostnader
– att inom ramen skall medel till Stacken och en utökad verksamhet vid Lotsen inrymmas
– att 3 mkr avsätts till löneökningar
– att 1 mkr avsätts till uvecklingsfonden
– att resultatbudgeten skall ge ett överskott på 2% av skatteintäkter och utjämningsbidrag
– att invånarantalet beräknas till 4500 invånare
– att skattesatsen skall vara oförändrad. (Mot denna att-sats reserverade sig Allianspartierna)

· Ang Inköp av bostadsfastigheter:
Majoriteten yrkade
– att kommunen ska inköpa Släntvägen 1-3 i Skinnskatteberg samt Alstigen 4 i Riddarhyttan till totalpriset 10,3 miljoner,
– att övertagandet sker 1 september
– att finansieringen sker genom upptagande av lån på 10,3 miljoner kronor.
Mot detta förslag utnyttjade de borgerliga Allianspartierna sin rättighet att göra en minoritetsåterremiss. Man menade att vissa frågor ytterligare behöver utredas och belysas.

· Ang Projekt Cykelpark i Skinnskatteberg
Fullmäktige beslutade_
– att anlägga en skate- och cykelpark i Skinnskattebergs tätort
– att finansieringen sker med en tilläggsbudgetering för 2010 med 950.000 kronor
– att medel tas ur det egna kapitalet som en investering
Mot detta reserverade sig den borgerliga alliansen och menade att ansvarsfrågan vid ev skador i samband med olyckor bör utredas och klargöras innan beslut fattas.

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att under förutsättning att fullmäktige fattar detta beslut
– att sektor för teknik och service får i uppdrag att anlägga parken omgående, om möjligt med medverkan av några ungdomar med kommunala sommarjobb
– att ansvarsfrågan utreds och klarläggs.
Kommunstyrelsen har tidigare också beslutat om direktiv hur anläggandet av skate- och cykelparken skall ske.

· Ang Frivillig anslutning till finskt förvaltningsområde.
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt
– att ansöka hos regeringen om att få ingå i förvaltningsområdet för finska språket, samt
– att en styrgrupp bildas med uppgift att följa hur den finskspråkiga servicen fungerar.